За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Новости

Охрабрете ги средношколците да ги обработат темите што најмногу ги интересираат и засегаат преку мејнстрим медиумите. Пријавете го вашето училиште да учествува во „Новинарски спринт“ кој го организираат Институтот за комуникациски студии (ИКС) и ИРЕКС во рамките на проектот за медиумска писменост на УСАИД „Младите размислуваат“.

Стекни вештини и добиј совети за ерата на дигиталните информации со учество на мастер часовите за медиуми и новинарство „Подготви се за дигиталната ера“. Бесплатните мастер часови претставуваат комбинација од обука со физичко присуство и практична работа и ќе се реализираат во текот на мај и јуни. Мастер часовите се наменети за млади луѓе од 19 до 34 години, вклучувајќи студенти, млади новинари и оние кои сакаат да се надградат со дигитални медиумски вештини. Тие, во период од 5 дена, ќе имаат сесии и дискусии со тренери кои се етаблирани новинари и ќе продуцираат мултимедијални производи во тимови и под менторство

Со цел соочување со предизвиците на медиумите во овој поглед, ИКС организира онлајн работилница на која ќе се дискутираат клучните проблеми и предизвици на медиумите при нивното известување за родови прашања, и стандардите и принципите кои тие можат да ги применуваат во своите идни известувања на овие теми.

Промена во државата е можна ако граѓаните се активираат и здружуваат и ако ја креваат свеста за темите кои стојат во сенка, а се важни.

Граѓаните добиваат слободен пристап до податоците на потенцијалните загадувачи врз кои се врши инспекција и јавен увид во инспекциските извештаи на Државниот инспекторат за животна средина (ДИЖС).

Преку деск-истражување и интервјуа со професори, даден е преглед на студиските програми на сите јавни, јавно-приватни универзитети и на делумно приватните високообразовни институции, ставени во корелација со очекуваните компетенции, вештини и знаења за медиумската, информациската и дигиталната писменост.

Транспарентно известување, но и уназадување на постапките за доделување концесии за добра од општ интерес. Ова го предвидува Законот за концесии на добра од општ интерес што го предлага Министерството за економија по јавната консултација во која се вклучија Институтот за комуникациски студии и граѓанските организации Зелен институт, Здрава котлина и Фронт 21/42 во рамки на кампањата „Разбистри сè“.

Ова се овозможува со дигиталната платформа за Водната книга, база на податоци за управување со водите, и со Методологијата за мониторинг на водните тела, кои за потребите на Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) беа изработени во рамките на кампањата „Разбистри сè“.

Измените се засноваат на проценката за транспарентноста и отчетноста на инспекторатите со надлежности во животната средина, која беше спроведена од Центарот за еколошка демократија ФЛОРОЗОН и Институтот за комуникациски студии во рамките на кампањата „Разбистри сè“.