fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Мастер часови за медиуми и новинарство во дигиталното доба

Мастер часови за медиуми и новинарство – трета генерација

Пресретни ја ерата на дигитални информации со вештини за медиуми и новинарство. Учи преку практични пристапи од обучувачи-новинари кои ги познаваат трендовите. Запишуваме учесници на третата генерација на Мастер часовите за медиуми и новинарство, кои ги организираат Институтот за комуникациски студии и ИРЕКС, во рамките на Проектот на УСАИД за медиумска писменост „Младите размислуваат“. Пријавувањето трае најдоцна до 4 февруари (недела)

Како изгледаат часовите?

Мастер часовите претставуваат комбинација од предавања, дискусии, вежби и практична работа. Тие ќе се реализираат во текот на февруари и март во три дена, преку презентации и дискусии со искусни новинари-обучувачи, по што учесниците преку менторство треба да изработат медиумски производи во тимови.

Мастер часовите се наменети за млади луѓе од 19 до 34 години, вклучувајќи студенти, млади новинари и оние кои сакаат да се надградат со дигитални медиумски вештини.

Програмата е бесплатна, а за учесниците надвор од Скопје  организаторот ќе ги покрие трошоците за сместување и превоз. По завршувањето на мастер часовите, учесниците се стекнуваат со сертификат. За учесниците кои ќе покажат особен интерес и проактивност за време на обуката ќе биде овозможена платена едномесечна пракса во медиум.

Што ќе научиш?

 • Како да ја зграпчиш публиката;
 • Да пишуваш на веб со СЕО оптимизација;
 • Да промовираш веб-содржина на социјалните медиуми
 • Да визуелизираш податоци со бесплатни алатки;
 • Да проверуваш веродостојност на визуелни информации и препознаваш манипулации со вештачка интелегенција;
 • Да ги применуваш основните техники за снимање видео и фотографирање;
 • Да раскажуваш преку видео и подготвуваш видео содржини за социјални медиуми
 • Да користиш слободни апликации за монтажа преку мобилен телефон.

Програма

Модул 1

Kреирање содржина за веб

 • Зошто и како консумираме онјлан содржини?
 • Основни принципи за пишување на веб
 • Правила и совети за структурирање на онлајн сторија
 • Пишување со СЕО оптимизација
 • Промоција на веб-содржина на социјалните медиуми

Модул 2

Верификација и визуелизација на податоци на интернет

 • Визуелизација на податоци и креирање на инфографикони
 • Проверка на манипулации со визуелни и други содржини кои се креирани со вештачка интелегенција и објавени на веб и социјални медиуми

Модул 3

Креирање видео содржини за социјални медиуми со мобилен телефон

 • Основни техники за снимање видео со мобилен телефон
 • Слободни апликации за монтажа на видеа
 • Раскажување преку видео
 • Раскажување преку луѓе и интервју
 • Подготовка на поткаст

Финален проект

Изработка на мултимедијален продукт

Подготвен/а си да научиш повеќе?

Обучувачи

Ана Зафирова

новинарка

Горан Михајловски

уредник во СДК.мк

Катерина Топалова

новинарка во МТВ

Младен Чадиковски

уредник во „ТВ 24“

Александар Димитриевски

уредник и новинар во ТВ проектот „360 степени“

Соња Петрушевска

уредничка во ТВ Алсат-М

Мастер часови низ годините

Përgatitu për epokën e informacioneve digjitale me aftësi për mediat dhe gazetarinë. Mësoni përmes qasjeve praktike nga trajnerë-gazetarë që i njohin tendencat. Po regjistrojmë pjesëmarrës në gjeneratën e tretë të Master Klasave për Media dhe Gazetari, organizuar nga Instituti i Studimeve të Komunikimit dhe IREX, në kuadër të Projektit të USAID-it për Edukimin Mediatik “Të rinjtë mendojnë”. Regjistrimi zgjat jo më vonë se data 4 shkurt (e diel).

Si duken master klasat?

Klasat master paraqesin një kombinim i ligjëratave, diskutimeve, ushtrimeve dhe punës praktike. Ato do të realizohen gjatë muajit shkurt dhe mars për tre ditë, përmes prezantimeve dhe diskutimeve me gazetarë-trajnerë me përvojë, pas së cilës pjesëmarrësit përmes mentorimit duhet të zhvillojnë produkte mediatike në ekipe.

Klasat master kanë për qëllim të rinjtë e moshës nga 19 deri në 34 vjeç, duke përfshirë studentë, gazetarë të rinj dhe ata që duan të përmirësojnë aftësitë e tyre për media digjitale.

Programi është falas dhe për pjesëmarrësit jashtë Shkupit, organizatori do të mbulojë shpenzimet e akomodimit dhe transportit. Pas përfundimit të master klasave, pjesëmarrësit fitojnë një certifikatë. Për pjesëmarrësit që tregojnë interes të veçantë dhe proaktivitet gjatë trajnimit, do të ofrohet një praktikë një mujore e paguar në një media.

Çfarë do të mësosh:

 • Si të kapni audiencën;
 • Të shkruani në ueb me CEO optimizim;
 • Të promovoni ueb përmbajtje në mediat sociale;
 • Të vizualizoni të dhënat me mjete falas;
 • Të kontrolloni besueshmërinë e informacioneve vizuale dhe të njihni manipulimet me inteligjencën artificiale;
 • Të zbatoni teknikat themelore për incizim video dhe fotografim;
 • Të rrëfeni përmes videos dhe të përgatisni përmbajtje video për mediat sociale;
 • Të përdorni aplikacione falas për instalim përmes telefonit celular.

Programi

Modul 1

Krijimi i përmbajtjes për ueb

 • Pse dhe si i konsumojmë online përmbajtjet?
 • Parimet bazë për shkrim në ueb
 • Rregullat dhe sugjerimet për strukturimin e një historie online
 • Të shkruash me SEO optimizim
 • Promovimi i ueb përmbajtjes në mediat sociale

Modul 2

Verifikimi dhe vizualizimi i të dhënave në internet

 • Vizualizimi i të dhënave dhe krijimi i infografikëve
 • Verifikimi i manipulimeve me përmbajtje vizuale dhe përmbajtje të tjera që krijohen me inteligjencë artificiale dhe publikohen në ueb dhe media sociale

Modul 3

Krijimi i përmbajtjeve video për mediat sociale me telefon celular

 • Teknikat bazë për regjistrimin e videos me telefon celular
 • Aplikacione falas për modifikimin e videove me telefon celular
 • Rrëfim përmes videos
 • Tregimi i historive përmes njerëzve dhe intervista
 • Përgatitja e një podkasti

Proekti final

Përpunimi i një produkti mediatik përfundimtar

Gati për të mësuar më shumë?

Trajnues

Ana Zafirova

gazetare

Goran Mihajlovski

redaktor i SDK.mk

Katerina Topallova

gazetare në TVM

Mlladen Çadikovski

kryetar i Shoqatës së Gazetarëve dhe Redaktor në TV 24

Alekandar Dimitrievski

redaktor dhe gazetar në projektin televiziv ``360 gradë``

Sonja Petrushevska

redaktore në TV Alsat-M

Master orë gjatë viteve