За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

медиумска писменост Tag

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје на почетокот од јуни беше избран заедно со уште три други високообразовни установи, да ја внесе медиумската писменост во наставните програми.

Преку деск-истражување и интервјуа со професори, даден е преглед на студиските програми на сите јавни, јавно-приватни универзитети и на делумно приватните високообразовни институции, ставени во корелација со очекуваните компетенции, вештини и знаења за медиумската, информациската и дигиталната писменост.