fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Уредување на речните корита или профитабилен бизнис?

Уредување на речните корита или остварување профит преку лукративен бизнис? Во „Разбистри сè“ ја отплеткуваме пајажината испреплетена околу ископот на песок и камен од реките. Кој копа и кој печали на грбот на граѓаните, каде има нелегална експлоатација што ги зголемува ерозивните процеси и го загрозува имотот и безбедноста на луѓето, дали се работи според издадените дозволи? Државниот ревизор констатира системски слаботи за „ловење во матно“.

Regullimi i shtretërve të lumejve ose realizim i fitimit përmes një fitimi lukrativ? Në “Kthjellu” e çthurim rrjetin e marimangës të thurur rreth gërmimit të rërës dhe zhavorit nga lumejtë. Kush gërmon dhe kush fiton në llogari të qytetarëve, ku egziston eksploatim joligjor që i zmadhon proceset erozive dhe e rrezikon pronën dhe sigurinë e njerëzve, cfarë konstatojnë inspektorët e ekonomisë të ujit kur kryejnë kontrollë, a punohet në pajtim me licencat e dhëna. Revizori konstaton mungesë të mekanizimit në SHA “Ekonomia e ujit” dhe dobësi sistemike për „gjah në ujë të turbullt“.