fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Новиот Закон за минерални суровини максимално да ја штити животната средина

Постапките за давање концесии за експлоатација на минерални суровини не се доволно транспарентни за жителите на локалните заедници, ископувањето на песок и чакал од реките и езерата се дозволува исклучиво за бизнис цели, а третманот на хидројаловиштата како потенцијално најопасни места во рударските комплекси не е доволно регулиран.

Ова се дел од забелешките за новиот Предлог-закон за минерални суровини на Министерството за економија, кои Алијансата за застапување и лобирање „Разбистри сè“ ги претстави на денешната јавна расправа.

Дејан Андонов, говорник на конференцијаПредлог-законот не ја ограничува експлоатацијата на песок и чакал во близина на водотеците само врз основа на еколошки параметри, односно кога е потребно уредување на речните корита или крајбрежјата, со што ова останува и понатаму бизнис дејност, спротивно на Законот за водите и директивите на Европската Унија. Иако во законскиот текст предложена е нова дефиниција за рудник, која ги опфаќа и хидројаловиштата, нивниот третман не е доволно разработен. Контролата на рудниците од Државниот инспекторат за животна средина останува недоволно дефинирана, со нејасна дистинкција од Државниот инспекторат за техничка инспекција, а избришана е обврската за државата да изработува годишна програма за рекултивација на старите рудници.

Во предлог-законот е внесена обврска за Министерството за економија да ги објавува сите документи поврзани со издавање концесии и да ги разгледува забелешките од заинтересираната јавност, а Владата да не издава концесија при добиени негативни мислења од други органи, институции и локалната самоуправа. Сепак, транспарентноста на процесите за добивање концесии не е на потребното ниво, посебно за жителите на локалните заедници, за тие да бидат навремено информирани и да дадат свои мислења.

Лилјана Поповска, говорник на конференцијаПредлог-законот за минерални суровини, кој беше повлечен на почетокот на годината заради јавниот притисок од Алијансата „Разбистри сè“, овој пат, после консултациите со граѓанските организации, е подобрен. Прецизирани се постапките за добивање и раскинување на концесии во случаи на загрозување на здравјето, безбедноста и животната средина, а зголемени се и обврските на концесионерите во однос на државата. Се воведуваат заштитни механизми за спречување на перење на пари од концесионерите при пренос на удели, зајакната е ревизијата на висината на финансиската гаранција на секои пет години, намалени се површините и времетраењето на концесиите за песок и чакал, а останува и обврската за концесионерите да го рекултивираат девастираното земјиште со рударски активности.

Околу 30 учесници присутни на конференција во хотел, држејќи дистанцаПредлог-законот за минерални суровини е ставен на дневниот ред на седницата на Собранието и од Алијансата „Разбистри сè“ сметаат дека деловите што недостигаат треба да се доработат амандмански. Затоа, Алијансата ќе ги достави нејзините забелешки до пратениците како амандмани на законскиот текст, за да се обезбеди максимална заштита на животната средина.

Јавната расправа се реализираше во рамките на кампањата „Разбистри сè“, која ја спроведува Институтот за комуникациски студии и е финансиски поддржана од Британската амбасада во Скопје.