fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Проект ТАДАМ: Едукација за влијанието на вештачка интелигенција и алгоритмите вo медиумите

Институтот за комуникациски студии (ИКС) во наредните две години заедно со осум партнери од Европа ќе работи на едукација и подигнување на свеста на јавноста за влијанието на вештачката интелигенција и алгоритмите врз медиумите, во рамки на проектот TADAM: Алатки и свесност за (дез)информации, алгоритми, и медиуми.

Целта на овој проект е размена на добри практики и креирање на образовни ресурси поврзани со позитивното и негативното влијание на вештачката интелигенција и алгоритмите врз медиумите, создавањето на информациите и нивниот прием од јавноста.

Проектот ќе се имплементира во неколку фази, а ќе започне со семинар кој ќе обедини чинители од различни сектори во потрага по најчестите предизвици и проблеми со кои се соочуваме при употреба на вештачката интелигенција во медиумите, но и ќе понуди методи и начини како истите да се надминат.

Втората фаза од овој проект се состои од работилници во Македонија, Црна Гора, Белгија, Грција, Франција, Италија и Финска, преку кои ќе се соберат најдобрите практики, локални ресурси и иновативни идеи кои можат да одговорат на предизвиците што ги носи употребата на вештачката интелигенција и алгоритмите.

Со цел создавање  заедница и брза размена на добри идеи од цела Европа, третата фаза ќе се фокусира на создавање онлајн работен простор кој ќе понуди ресурси и можност за соработка.

Проектот ќе заврши со голем транснационален тренинг – настан за едукатори, наставници, новинари, креатори на содржини кои сакаат да обучуваат и кодизајнираат инспиративни активности и образовни ресурси за влијанието на вештачката интелигенција и алгоритмите во целокупниот информативен процес – од создавање до примање на информацијата.

Овој проект го води центарот за  медиумско образование Média Animation (Белгија), додека партнери покрај ИКС, се: Католичкиот универзитет во Лувен (Белгија), Универзитетот во Фиренца (Италија), Универзитeтот во Тампере (Финска), Универзитетот Пол Валери од Монпелие (Франција), Карпош – Центар за образование и интеркултурни комуникации (Грција), Меѓународната федерација на новинари и Меѓународната асоцијација за медиумско образование.

Проектот ТАДАМ ќе се имплементира во текот на 2024 и 2025 година и е кофинансиран од програмата Креативна Европа на Европската Унија.