fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

новинарски спринтови - повик за средни училишта

Повик за средни училишта за учество во „Новинарски спринт: Динамична пракса за средношколци во медиуми“

Охрабрете ги средношколците да ги истражат и изразат своите интереси преку медиумите. Пријавете го вашето училиште да учествува во „Новинарски спринт“ кој го организираат Институтот за комуникациски студии (ИКС) и ИРЕКС во рамките на проектот за медиумска писменост на УСАИД „Младите размислуваат“.

„Новинарскиот спринт“ претставува динамична пракса за средношколци во медиумите, во која ќе стекнат вештини за медиумска продукција и ќе креираат и промовираат содржини што ги одразуваат интересите на младите луѓе.

Како изгледа „Новинарски спринт“?

ИКС ќе креира програма и ќе спроведе еднодневна медиумска лабораторија во соработка со средното училиште која ќе се реализира во училиштето пред завршувањето на тековната учебна година, т.е. пред 17 јуни 2024 година.

Училиштето треба да покаже интерес и да реализира активности за подобрување на вештините на средношколците за медиумска продукција, зајакнување на нивното критичко размислување и изразување за различни прашања, како и за нивно ангажирање во (вон)наставните активности.

Новинарските спринтови (работилници), ќе бидат водени од реномирани новинари кои ќе ги споделат своите практични совети за креирање на атрактивни и професионални медиумски содржини.

Средношколците ќе добијат детални упатства за создавање на медиумски производи, ќе научат како да ги претстават своите идеи во јавниот простор, а ќе ја разберат и важноста и улогата на новинарството во едно демократско општество.

По завршувањето на медиумската лабораторија, секој ученик треба да испрати тема која смета дека треба да е застапена во медиумите и да наведе како таа медиумски да се обработи. Ученикот/чката може да даде предлог за изработка на различен медиумски производ: мултимедијален производ, ТВ прилог, видео поткаст, видео за социјални медиуми и сл.

Седуммина средношколци, чии предлози ќе бидат избрани за најдобри, ќе бидат наградени со едномесечна пракса во национални и локални медиум (ТВ или онлајн портал) во текот на летните месеци. За овие ученици/ученички ИКС ќе обезбеди  покривање на трошоците за извршување на праксата.

За време на праксата, практикантите ќе работат под менторство на новинари и ќе научат повеќе за продукцијата на вести и работата во новинарска редакција. Заедно со новинарот-ментор, ќе планираат и произведуваат новинарски содржини за млади што ќе се емитуваат на медиумот и на неговите социјални платформи. Наградените средношколци ќе треба да обезбедат писмена согласност од родител/старател за извршување на едномесечната пракса во медиумите.

Сите останати учесници ќе добијат сертификати од Институтот за комуникациски студии и ИРЕКС за учество во работилницата.

Како да го пријавите вашето училиште?

Во име на средното училиште, се пријавува професор/ка кој/а ќе биде вклучен/а во развивањето на програмата за медиумската лабораторија во соработка со ИКС и одговорен/на за координацијата за нејзиното спроведување. За ангажманот на професорот/професорката е предвиден паричен надомест во износ од 5.000 денари и сертификат за учество. Од исто училиште може да се пријават повеќе наставници/наставнички, но ќе се избере само еден/на.

Пријавувањето се врши најдоцна до 29ти декември (петок) 2023 година, со пополнување на ОНЛАЈН ПРИЈАВА.

Кои се критериумите за избор на училиштето?

ИКС ќе избере 7 средни училишта во кои ќе се реализира по една медиумска работилница и од каде ќе се изберат најдобрите средношколци кои ќе бидат наградени со платена едномесечна пракса во медиум.

Следните критериуми ќе се сметаат за предност при селекцијата на средните училишта:

  • да има претходно искуство со активности наменети за зголемување на медиумската писменост кај учениците и развивање на нивните вештини за критичко размислување или за продукција на медиумски стории;
  • да има постоечки училишни групи/секции за литература и пишување, новинарство, драма, уметност, дебата или сл. преку кои го поттикнува ангажманот на средношколците и со кои може да се пријави на „Новинарскиот спринт“;
  • да има наведено точен број на средношколци кои би биле заинтересирани да учествуваат на работилницата и да пријават идеи/теми за едномесечна пракса во медиумите,
  • да покаже спремност да ја организира училишната настава или воннаставната активност за реализирање на медиумската лабораторија во училиштето.

Лица за контакт

Лејла Шабан, проект менаџер, Институт за комуникациски студии

; 071 370 337

 

Моника Аксентиевска, програмски асистент, Институт за комуникациски студии

; 070 281 654

www.iks.edu.mk

Thirje për shkolla te mesme për pjesëmarje në “Sprintin gazetaresk: Praksë dinamike në media për nxënësit e shkollave të mesme“

Inkurajoni nxënësit e shkollave të mesme të eksplorojnë dhe shprehin interesat e tyre përmes mediave. Aplikoni që shkolla juaj të marrë pjesë në “Sprintin gazetaresk” të organizuar nga Instituti i Studimeve të Komunikimit (ISK) dhe IREX në kuadër të Projektit të USAID-it për edukim mediatik “Të rinjtë mendojnë”.

“Sprinti gazetaresk” është një praktikë dinamike për nxënësit e shkollave të mesme në media, në të cilën ata do të fitojnë aftësi prodhuese mediatike dhe do të krijojnë dhe promovojnë përmbajtje që pasqyron interesat e të rinjve.

Si duket “Sprinti gazetaresk”?

ISIK-ja, do të krijojë një program dhe do të zhvillojë një laborator mediatik njëditor në bashkëpunim me shkollën e mesme, i cili do të realizohet në shkollë para përfundimit të vitit shkollor aktual, përkatësisht para 17 qershorit 2024.

Shkolla duhet të tregojë interes dhe të zbatojë aktivitete për të përmirësuar aftësitë e prodhimit mediatik të nxënësve të shkollave të mesme, për të forcuar mendimin dhe shprehjen e tyre kritike për çështje të ndryshme, si dhe për t’i angazhuar nxënësit në aktivitete (plotësuese) jashtë shkollore.

Sprintet gazetareske (punëtoritë) do të drejtohen nga gazetarë të njohur të cilët do të ndajnë këshillat e tyre praktike për krijimin e përmbajtjes tërheqëse dhe profesionale të mediave.

Nxënësit e shkollave të mesme do të marrin udhëzime të hollësishme për krijimin e produkteve mediatike, do të mësojnë se si të paraqesin idetë e tyre në hapësirën publike dhe do të kuptojnë rëndësinë dhe rolin e gazetarisë në një shoqëri demokratike.

Pas përfundimit të laboratorit mediatik, secili nxënës duhet të dërgojë një temë që ai/ajo beson se duhet të përfaqësohet në media dhe të tregojë se si duhet të përpunohet nga media. Nxënësi/ka mund të japin propozim për punimin e një produkti të ndryshëm mediatik: produkt multimedial, lajme televiziv, podcast video, video të mediave sociale, etj.

 Shtatë nxënës të shkollave të mesme, propozimet e të cilëve do të përzgjidhen si më të mirët, do të shpërblehen me një muaj praktikë në mediat kombëtare dhe lokale (TV ose portal online) gjatë muajve të verës. Për këta nxënës, ISK do të sigurojë  mbulimin e shpenzimeve për punën praktike.

Gjatë praktikës, praktikantët do të punojnë nën mentorimin e gazetarëve dhe do të mësojnë më shumë rreth prodhimit të lajmeve dhe punës në një redaksi. Së bashku me gazetarin mentor, ata do të planifikojnë dhe prodhojnë përmbajtje gazetareske për të rinjtë që do të transmetohen në media dhe platformat e saj sociale. Nxënësit e shkollave të mesme të përzgjedhur, do të duhet të sigurojnë pëlqimin me shkrim nga një prind/kujdestar për të kryer praktikën njëmujore në media.

Të gjithë pjesëmarrësit e tjerë do të marrin certifikata nga Instituti i Studimeve të Komunikimit dhe IREX për pjesëmarrje në punëtori.

Si të aplikoni për shkollën tuaj?

Në emër të shkollës së mesme, aplikon një profesor/ profesoreshë i cili/ e cila do të përfshihet në zhvillimin e programit të laboratorit mediatik në bashkëpunim me ISK-në dhe përgjegjës/e për koordinimin e zbatimit të tij. Për angazhimin e profesorit/profesoreshës, sigurohet kompensim me para në vlerë prej 5,000 denarë dhe certifikatë për pjesëmarrje. Nga e njëjta shkollë mund të aplikojnë disa mësimdhënës/e, por do të zgjidhet vetëm një.

Aplikimi bëhet jo më vonë se data 29 dhjetor (e premte) 2023, me plotësimin e këtij APLIKIMI ONLINE.

Cilat janë kriteret për zgjedhjen e shkollës?

ISK do të zgjedhë 7 shkolla të mesme ku do të zhvillohet nga një punëtori për media dhe ku do të zgjidhen nxënësit më të mirë të shkollave të mesme të cilët do të shpërblehen me praktikë një mujore të paguar në media.

Kriteret e mëposhtme do të konsiderohen avantazh në përzgjedhjen e shkollave të mesme:

  • të kenë përvojë të mëparshme me aktivitete të dizajnuara për të rritur edukimin mediatik tek nxënësit dhe për zhvillimin e aftësive të tyre të të menduarit kritik ose të prodhimit të tregimeve mediatike;
  • të ketë grupe/seksione shkollore ekzistuese për letërsi dhe shkrim, gazetari, dramë, art, debat, etj., përmes të cilave inkurajohet angazhimi i nxënësve të shkollave të mesme dhe me të cilët mund të aplikojnë në “Sprintin gazetaresk”;
  • të jetë listuar numrin i saktë të nxënësve të shkollave të mesme që do të ishin të interesuar të merrnin pjesë në punëtorinë dhe të raportonin ide/tema për një muaj praktikë në media,
  • të tregojë gatishmëri për organizimin e mësimit shkollor apo aktiviteteve jashtëshkollore për realizimin e laboratorit mediatik në shkollë.

Personi për kontakt

Lejla Shaban – Instituti për Studime të Komunikimit

; 071 370 337

Monika Aksentievska, asistente e programit, Instituti për Studime të Komunikimit

; 070 281 654

www.iks.edu.mk