fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Меѓународен симпозиум „Медиумска писменост во добата на вештачката интелигенција: Проширување на границите на возможното“

Институтот за комуникациски студии (ИКС) и ИРЕКС имаат чест да Ве поканат на третиот годишен меѓународен симпозиум „Медиумската писменост во добата на вештачката интелигенција: проширување на границите на возможното“, кој се организира во рамки на проектот на УСАИД за медиумска писменост „Младите размислуваат“. Настанот ќе се одржи на 29 февруари (четврток) 2024 година со почеток во 09:30 часот во хотел Лимак, Скопје.

Симпозиумот ќе ја истражува конвергенцијата на медиумската и информациската писменост со доменот на вештачката интелигенција (AI) кој забрзано се развива. Тој има за цел да разгледа на кој начин подобрената медиумска писменост, особено во рамките на технологиите за вештачка интелигенција, може да им овозможи на младите не само да развијат вештини за доверба и за критичко оценување на медиумските содржини, туку и ефикасно да користат медиумски алатки кои се „напојувани“ од вештачка интелигенција со цел поттикнување на позитивни промени во општеството.

Симпозиумот е предвидено да вклучи серија разговори и дискусии, фокусирани на стекнување на подобро разбирање на вештачката интелигенција, нејзиниот актуелен и современ развој, нејзините импликации во медиумската сфера, како и за суштински важната потреба од тоа образовните системи да се прилагодат и да бидат во тек со брзото темпо на напредување на вештачката интелигенција.

Регистрирајте се на копчето подолу најдоцна до 23-ти февруари (петок).

Оние кои нема да можат да го следат настанот во живо, можат да го следат настанот онлајн со регистрација на следниот Zoom линк.

Важно: За регистрираните учесници надвор од Скопје ќе биде обезбедено покривање на трошоците за патување во висина на автобуски билет, само со приложување на сметката и билетот на увид. Поради ограниченоста на средствата, трошоците ќе бидат покриени по принципот ‘прв дојден, прв услужен’.

Симпозиумот се организира во рамките на проектот на УСАИД за медиумска писменост YouThink, имплементиран од IREX во соработка со Македонскиот институт за медиуми (МИМ), Институтот за комуникациски студии (ИКС) и Младинскиот образовен форум (МОФ). Активностите на YouThink се овозможени со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата за меѓународен развој на САД (УСАИД).

За повеќе информации слободно контактирајте нè на и .

Simpozium ndërkombëtar “Edukimi mediatik në epokën e inteligjencës artificiale: Ridefinimi i të mundshmes”

 

Instituti i Studimeve të Komunikimit (ISK) dhe IREX kanë nderin t’ju ftojnë në simpoziumin e tretë vjetor ndërkombëtar “Edukimi mediatik në epokën e inteligjencës artificiale: Ridefinimi i të mundshmes” i organizuar në kuadër të Projektit të USAID-it për Edukimin mediatik “Të rinjtë mendojnë”. Ngjarja do të mbahet më 29 shkurt (e enjte) 2024 me fillim në ora 09:30 në Hotel Limak në Shkup.

Simpoziumi do të hulumtojë konvergjencën e edukimit mediatik dhe informativ me fushën e inteligjencës artificiale (IA), e cila evoluon me shpejtësi. Simpoziumi ka për qëllim të shqyrtojë se si edukimi mediatik i përmirësuar, veçanërisht në kuadër të teknologjive të inteligjencës artificiale, mund t’u mundësojë të rinjve jo vetëm të zhvillojnë aftësi për besim dhe vlerësim në mënyrë kritike të përmbajtjes mediatike , por edhe të përdorin në mënyrë efektive mjetet e medias që janë “mundësuar” nga inteligjenca artificiale në mënyrë që të nxisin ndryshime pozitive në shoqëri.

Simpoziumi ka për qëllim të përfshijë një seri biseda dhe diskutime, të përqendruara në fitimin e një kuptimi më të mirë të inteligjencës artificiale, zhvillimin e saj aktual dhe bashkëkohor, implikimet e saj në sferën e medias, si dhe nevojën vendimtare që sistemet arsimore të përshtaten dhe të jenë në hap me ritmin e shpejtë të avancimit të inteligjencës artificiale.

Regjistrohuni në linkun e mëposhtëm deri më 23 shkurt (e premte).

Ata që nuk do të mund ta ndjekin ngjarjen live, mund ta ndjekin online duke u regjistruar në Zoom linkun, në vazhdim.

Simpoziumi organizohet në kuadër të projektit të USAID-it për edukim mediatik “Të rinjtë mendojnë”, i zbatuar nga IREX në bashkëpunim me Institutin Maqedonas për Media (IMM), Institutin për Studime të Komunikimit (ISK) dhe Forumin Arsimor Rinor (FAR).

Për më shumë informacion, Ju lutemi na kontaktoni në ose .