fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Подобро координирање и спроведување на инспекцискиот надзор: Што ќе помогне?

Работата на инспекциските служби во животната средина има голема важност во превенцијата и санкционирањето дела што доведуваат до деградација на природните ресурси. Ефикасното планирање на редовните инспекциски надзори овозможува правилно насочување на ресурсите за следење и контрола онаму каде што е најпотребно. Редовните надзори треба да се планираат според проценката на ризикот која ја прават инспекторите и тежината на штетните последици врз заштитените добра, животната средина и здравјето на луѓето. Сепак, голем број од извршените инспекциски надзори во 2019 година биле вонредни, што значи дека инспекторите, наместо превентивно, често делувале реактивно.