fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Водич за обучувачи – Развивање вештини за медиумска писменост низ граѓански активизам

Водичот за обучувачи за развивање вештини за медиумска писменост е наменет да биде практичен водич за секој што сака да користи модел на инклузивно развивање на медиумска писменост, без разлика дали станува збор за училиште, како дел од работната програма на класниот раководител, или граѓанска организација.

Целта е преку овој водич да се дадат насоки за спроведување на модел на медиумска писменост, за да можат обучувачите самостојно да работат во рамки на образовниот процес или пак во процеси заедно со граѓанските организации.

Наставните единици во Водичот се организирани во посебни модули, а за секоја од нив се дадени насоки за спроведување на едукативните активности, кои вклучуваат и време за реализација, теми на разговор, совети за дискусија и инструкции за вежбите.

Водичот е креиран од ИКС во рамки на проектот Инклузивно и креативно медиумско образование (ICME).