fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Мерење на штетни политички наративи: Штет-на

Тековното истражување „Мерење на политичките штетни наративи“ (ШТЕТ-НА), кое го спроведува Институтот за комуникациски студии (ИКС) во соработка со истражувачи и експерти од областа на комуникациите и медиумите, новинари и медиумски професионалци, а со поддршка од Британската амбасада во Скопје, е лонгитудинално (2023 и 2024 година) и се одвива и спроведува во неколку фази/чекори.

Политичките актери креираат и користат наративи за да го обликуваат јавното мислење, на крајот влијаејќи врз политичкото однесување и врз донесувањето одлуки. Притоа, тие ги користат и медиумите за да ги промовираат своите наративи. Целта, пак, на медиумите е тие соодветно да ја информираат јавноста (а не само да пренесуваат беспоговорно), да обезбедат плурализам на мислења, ставови и пренесени факти, чија веродостојност треба да се провери пред да бидат објавени. Во ера на дигитализација, кога интернет-просторот стана поволна почва за дезинформации, погрешни и/или злонамерни информации, односно во сè „позагадена“ комуникациска екологија, значајно е да се истражи какви се наративите на главните политички актери во Македонија и како за нив известуваат различните медиуми, односно како тие се шират преку нив. Особено значајно е да се истражи дали политичките актери користат штетни наративи и како за нив известуваат медиумите.

Истражувањето има цел да истражи дали и како политичките актери во Македонија креираат, споделуваат и користат штетни наративи, како и која и каква е улогата на медиумите при известувањето за овие наративи, односно дали ги применуваат професионалните и етичките новинарски вредности и стандарди притоа.

Извештаи

Период: март 2024

Период: септември 2023 - февруари 2024

Период: јануари - февруари 2024

Период: ноември - декември 2023

Период: септември - октомври 2023