fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Image Alt

Мастер часови за медиуми и новинарство „Подготви се за дигиталната ера“

Сакаш да стекнеш вештини и да добиеш совети за ерата на дигиталните информации? Пријави се на мастер часовите за медиуми и новинарство „Подготви се за дигиталната ера“, кои ги организираат Институтот за комуникациски студии и ИРЕКС, во рамките на проектот за медиумска писменост на УСАИД, „Младите размислуваат“.

Како изгледаат часовите?

Мастер часовите претставуваат комбинација од интензивна обука со физичко присуство и практична работа. Тие ќе се реализираат во текот на мај и јуни во период од 5 дена, од кои три се наменети за сесии и дискусии со тренери кои се етаблирани новинари, а два за продукција на мултимедијални производи во тимови и под менторство на тренерите.

Мастер часовите се наменети за млади луѓе од 19 до 34 години, вклучувајќи студенти, млади новинари и оние кои сакаат да се надградат со дигитални медиумски вештини.

Мастер часовите се бесплатни, а за учесниците надвор од Скопје ќе бидат покриени трошоците за сместување и пат. По завршувањето на мастер часовите, учесниците се стекнуваат со сертификат и 3 ЕКТС кредити.

Што ќе научиш?

 • Да ги препознаваш предизвиците на онлајн медиумите во дигиталната ера;
 • Да користиш алатки за проверка на информации од социјалните медиуми;
 • Да прибираш податоци од Интернет и да ги трансформираш во информации вредни за објавување;
 • Да визуелизираш со (интерактивни) инфографикони, мапи и аудио-слајдови;
 • Да блогираш и да пишуваш на веб-пријателски начин;
 • Да креираш и промовираш сопствен блог и да ја ангажираш публиката на веб;
 • Да уредуваш слики, аудио или видео за веб;
 • Да продуцираш стории, влогови и поткасти со мобилен телефон;
 • Да користиш мултимедијални апликации за продукција.

Програма

Модул 1

Предизвиците во дигиталната ера и потребата од медиумска писменост за новинарите

Модул 2

Блогирање и креирање содржина за веб

 • Пишување за веб и наративно раскажување
 • Основи на оптимизација (SEO)
 • Креирање блог на WordPress
 • Промовирање на блог

Модул 3

Собирање, верификација и визуелизација на податоци и факти на веб

 • Проверка на информации од социјални медиуми
 • Собирање податоци преку веб бази
 • Визуелизација (инфографикони, мапи, аудио-слајдови)

Модул 4

Мултимедијални содржини и мобилно новинарство

 • Основни техники за снимање видео со мобилен телефон
 • Апликации за аудио и видео снимање и за монтажа
 • Раскажување преку видео и приказни водени преку ликови (интервју)
 • Видео за социјални медиуми, влог и видео поткаст

Финален проект

Изработка на мултимедијален продукт

Подготвен/а си да научиш повеќе?

Обучувачи

Огнен Јанески

уредник и водител во „ТВ 24“

Ана Зафирова

новинарка

Тоше Огњанов

новинар за мултимедија

Горан Михајловски

уредник на „СДК.мк“

Катерина Топалова

новинарка во МТВ

Кристина Озимец

новинарка и претседателка на ПИНА

Александар Димитриевски

уредник и новинар во ТВ проектот „360 степени“

Сефер Тахири

универзитетски професор за медиуми и комуникации

Младен Чадиковски

уредник во „ТВ 24“

Жаклина Хаџи-Зафирова

ко-основач на Центарот за истражувачко новинарство СКУП Македонија

Бранко Героски

раководител на „ПлусИнфо.мк“

Насер Селмани

новинар во „ТВ Шења“

Dëshiron që të përvetësosh aftësi dhe të marrësh këshilla për erën e të dhënave dizhitale? Paraqitu në master orët për media dhe gazetari “Bëju gati për erën dizhitale”, të cilat i organizojnë Instituti për studime komunikative dhe IREKS, në suaza të proektit për edukim mediatik të USAID, “Të rinjtë mendojnë”.

Si duken këto orë?

Orët master paraqesin kombinim nga trajnimi intenziv me presencë fizike dhe punë praktike. Këto do të realizohen gjatë muajit maj dhe qershor në periudhë prej 5 ditësh, nga të cilat tre ditë janë të parapara për sesione dhe diskusione me trajnerë që njëkohësisht janë gazetarë të etabluar, dhe dy ditë për produkcion të prodhimeve multimediale në ekipe dhe nën mentorim të gazetarëve.

Orët master janë të synuar për të rinj nga mosha 19 deri 34 vjeçare, duke përfshirë këtu studentë, gazetarë të rinj dhe ata që dëshirojnë të përmirësohen me aftësi mediatike.

Orët janë pa pagesë, dhe për pjesëmarrësit jashtë Shkupit do të mbulohen shpenzimet për rrugë dhe akomodim. Pas mbarimit të orëve master, pjesëmarrësit fitojnë sertifikat me 3 EKTS kredi.

Cfarë do të mësosh

 • Njohje të sfidave të online mediave në erën dizhitale
 • Shfrytëzim të mjeteve për kontrollim të të dhënave nga mediat sociale
 • Mbledhje e të dhënave nga Interneti dhe transformim i tyre në të dhëna të vlefshme për publikim
 • Vizuelizim me infografikonë (interaktivë), harta dhe audio sllajdë
 • Shkrim i blogut dhe shkrimi në mënyrë miqësore në ueb
 • Krijimi dhe promovimi i blogut personal dhe angazhim i publikut në ueb
 • Editim i fotografive, audio ose video për ueb
 • Prodhim i storieve, vlogjeve dhe potkasteve me celularë
 • Shfrytëzim i aplikacioneve multimediale për produkcion

Programi

Modul 1

Sfidat në erën dizhitale dhe nevoja nga edukimi mediatik për gazetarët

Modul 2

Blogu dhe krijimi i përmbajtjeve për ueb

 • Shkrim për ueb dhe rrëfimi narativ
 • Bazat e optimizimit (SEO)
 • Krijimi blogut të WordPress
 • Promovimi i blogut

Modul 3

Mbledhje, verifikim dhe vizuelizim i të dhënave dhe fakteve në ueb

 • Kontrollim i të dhënave nga mediet sociale
 • Mbledhje e të dhënave përmes ueb bazave
 • Vizuelizim(ikonografikë, harta, audio sllajde)

Modul 4

Përmbajtje multimediale dhe gazetari mobile

 • Teknika kryesore për inçizim të videos me celular
 • Aplikacione për audio dhe video inçizim dhe për montim
 • Rrëfime përmes videove dhe rrëfime përmes personazheve (intervistë)
 • Video për media sociale, vlog dhe video potkast

Proekti final

Përpunimi i prodhimit multimedial

A je gati për të mësuar më shumë?

Trajnerë

Ognen Janeski

Redaktor dhe prezantues në ”TV24”

Ana Zafirova

gazetare

Toshe Ognjanov

gazetar për multimedia

Goran Mihajlovski

Redaktor i ``SDK.mk”

Katerina Topalova

gazetare në TVM

Kristina Ozimec

gazetare dhe kryetare e PINA

Aleksandar Dimitrievski

redaktor dhe gazetar në TV proektin “’360 gradë``

Sefer Tahiri

profesor universitar për media dhe komunikime

Mladen Çadikovski

redaktor në ``TV24``

Zhaklina Haxhi-Zafirova

bashkëthemelues i Qendrës për Gazetari Hulumtuese SCOOP Maqedoni

Branko Geroski

Udhëheqës i ``PlusInfo.mk``

Naser Selmani

gazetar në ``TV Shenja``