За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Аплицирај за мастер часовите по медиуми и новинарство „Подготви се за дигиталната ера“

Апликациите се затворени. Ви благодариме за интересот!

Мастер часови за медиуми и новинарство

Сакаш да стекнеш вештини и да добиеш совети за ерата на дигиталните информации?

Лице за контакт

Дејан Андонов, програмски координатор, Институт за комуникациски студии
; 071 317 661

Apliko në master orët për media dhe gazetari “Bëju gati për erën dizhitale”

Апликациите се затворени. Ви благодариме за интересот!

Master orë për media dhe gazetari

Dëshiron që të përvetësosh aftësi dhe të marrësh këshilla për erën e të dhënave dizhitale?

Personi për kontakt

Dejan Andonov – koordinator programik, Instituti për studime komunikative
; 071 317 661