fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Аплицирај за Мастер часовите по медиуми и новинарство - трета генерација

Апликацијата е затворена!

Мастер часови за медиуми и новинарство

Сакаш да стекнеш вештини и да добиеш совети за ерата на дигиталните информации?

Лице за контакт

Дејан Андонов, програмски координатор, Институт за комуникациски студии
; 071 317 661

Apliko në master orët për media dhe gazetari

Апликацијата е затворена!

Master orë për media dhe gazetari

Dëshiron që të përvetësosh aftësi dhe të marrësh këshilla për erën e të dhënave dizhitale?

Personi për kontakt

Dejan Andonov – koordinator programik, Instituti për studime komunikative
; 071 317 661