fbpx

 

 

About ICS

The Institute of Communication Studies is a leading research organization in the field of journalism and media studies, public relations and corporate communications. Our mission is to contribute towards strengthening of Macedonian democracy by working with media, civil society and public institutions, educating a critical public that will ask for greater transparency and accountability through engagement in the policy creation process.

_____________

Together for Nature: Guide for Eco Activists

Водичот за екоактивизам се фокусира на правните механизми за заштита на животната средина, екоактивизмот како граѓански ангажман, но и како да се создаваат кампањи за застапување на инцијативи од јавен интерес. Во него подетално ќе прочитате зошто е важно и како да се заштити животната средина со македонското  право,  граѓанската ангажираност како важен услов за унапредување, но и спречување какво било деградирање на животната средина како и за чекорите на планирање на кампањи од јавен интерес, со посебен акцент на социјалните мрежи.

Оваа публикација е изработена во рамки на проектот „Локална акција за подобри политики за заштита на животната средина“ што го спроведува Институтот за комуникациски студии во партнерство со Македонско еколошко друштво, со финансиска поддршка на Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР).