fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Климатските промени и отпорот на природата

Публикацијата „Климатските промени и отпорот на природата “,  претставува сублимација на сите релевантни и најнови информации и истражувања за влијанието на климатските промени врз природата, живиот свет и животната средина во Македонија. Hадополнето со мислењата и ставовите на стручни лица од различни сектори кои работат во ова поле, анализата дава  јасна слика за состојбата и чекорите што треба да се преземат во проучувањето на климатските промени, со цел да се намалат последиците кои тие ги оставаат врз животната средина.