fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Закон за води Tag

Нацрт-законот за води отвора поголеми можности за заштита на водните ресурси откако Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) вклучи граѓански организации и експерти од Алијансата „Разбистри сè“ во најраната фаза на изработката на законот. Сепак, од „Разбистри сè“ сметаат дека предложените законски промени не се доволни и сè уште има недостатоци за целосно да се регулира користењето и зачувувањето на водите.

Постојниот мониторинг на квалитетот и квантитетот на водите во Македонија е несоодветен за да даде реална слика за состојбата на водните ресурси. Причините за ваквата состојба се непостоењето програми за мониторинг и картографски прикази според барањата на Законот за води, недоволни финансиски и кадровски ресурси, лошата состојба на државните мерни станици и неисполнувањето на обврските за интерен мониторинг.