fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Интернационализација дома преку онлајн микромагистерски студии и виртуелна мобилност – Турција, Македонија, Словенија, Литванија

Цел

Целта на проектот е подобрување на квалитетот на образованието преку спроведување на интернационализација на наставата и учењето во виртуелната средина, како и зголемување на потенцијалот на поединецот ефективно да влегува во еден поврзан, интеркултурен пазар и да учествува во јавниот живот.

Очекувани резултати

Проектот ќе развие и имплементира две меѓународни онлајн микромагистерски програми, кои ќе бидат реализирани од страна на виртуелен кампус на четирите високообразовни институции.

Го спроведуваат

Универзитетот во Истанбул (лидер), DOBA школа за бизнис (партнер), ИКС (партнер), Универзитет Витаутас Магнус (партнер).

Времетраење: 1.09.2018 – 31.08.2021

Донатор: Европска Унија

Опис на активностите

Шест-месечните специјализации ќе овозможат длабинско учење во конкретни кариерни области: (1) Претприемнички екосистем и Стратегија за иновации и (2) Техники за идна комуникација. Микромагистерите ќе обезбедат знаења и способности на 120 студенти кои се релевантни за меѓународниот пазар на труд и ќе им помогне да се здобијат со конкурентна предност за професионален успех и личен развој. Виртуелната мобилност и учењето преку интернет ќе го збогати меѓународното искуство и меѓукултурното разбирање на учениците од различни европски земји. Учењето базирано на игра ќе се користи како иновативен метод на настава со цел да им овозможи на учениците клучни вештини и информации во врска со различни предметни прашања, истовремено вклучувајќи и колаборативно учење и учење преку практична работа.

Микромагистерската програма може да биде признаен со формална диплома во студиските програми на четирите партнерски високообразовни институции. Проектот ќе овозможи интернационализација дома (IaH) на наставната програма и процес на учење кој сега станува главен на национално и институционално ниво во повеќето европски земји и кој доби централно место во европските политики за интернационализација на високото образование.