fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Изразување на јавниот интерес: зголемување на моќта на медиумите и граѓаните во штитењето на јавните политики во Македонија

Цел на проектот

Да се ​​подигне свеста на граѓаните и едукација на медиумските професионални лица за значењето на јавниот интерес во почитувањето на принципите на добро владеење.

Го спроведува: Институтот за комуникациски студии

Времетраење: 01.05.2015 – 31.03.2016

Донатор: Британска амбасада Скопје

Компоненти на проектот

Компонента 1: деконструкција на концептот на јавен интерес во македонски и во ЕУ контекст – сеопфатна компаративна анализа на поимот јавен интерес во Македонија и во ЕУ, како и јавната перцепција за јавноста. Обезбедување систематско разбирање на природата на јавниот интерес, улогата на медиумите, перцепциите за јавниот интерес и заедничките ништо во неговото дефинирање во неколку јурисдикции. Сеопфатен преглед на клучните закони во Македонија и во регионот.

Компонента 2: Подготовка на Упатство за новинарство од јавен интерес со вграден Тест на јавниот интерес (ТИЈ) и пет редакциски уреднички и продуцентски упатства (вклучувајќи и ТИЈ) за електронските и печатени медиуми на национално и регионално ниво.

Компонента 3: Иницијатива за дигитално државјанство “Res Publica”. Главната цел на Res Publica беше да се поттикнат граѓани, новинари, експерти, како и припадници на други заедници да учествуваат и да дебатираат за прашања од јавен интерес т.е. во суштина да создаваат професионална мрежа која ќе ги анализира актуелните на прашања од јавен интерес. Интернет платформата содржи детални информации во врска со долгорочните цели и конкретните цели на проектот, резултатите од мониторингот и истражувањето, документи и меѓународни стандарди, линкови до други меѓународни или домашни иницијативи како и анализа на релевантни домашни и меѓународни закони.