fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Се унапредува квалитативното информирање на инспекциските служби

Инспекцискиот совет ќе го менува правилникот за подготовка на извештаите на инспекциските служби заради унапредување на квалитативните информации. Измените се засноваат на проценката за транспарентноста и отчетноста на инспекторатите со надлежности во животната средина, која беше спроведена од Центарот за еколошка демократија ФЛОРОЗОН и Институтот за комуникациски студии во рамките на кампањата „Разбистри сè“.

За таа цел, Инспекцискиот совет организираше две работилници за вработените во инспекциските служби и инспекторатите одговорни за подготовка на полугодишните извештаи. Со вклучување на претставници од инспекциските служби треба да се обезбеди инклузивност и консезуалност во усвојувањето на предложените измени на Правилникот за формата и содржината на извештајот за работа на инспекциската служба за претходните шест месеци и на годишниот извештај за работа на инспекциските служби.

Извештајот претставува основна алатка за транспарентност и отчетност на инспекциските служби кон корисниците на нивните услуги и треба да содржи доволно податоци од јавен карактер за да се оцени квалитетот на испорачаните услуги. Оттука, ЦЕД Флорозон и ИКС подготвија насоки за унапредување на квалитативниот дел на извештаите, а со измените во правилникот треба да се унифицира пристапот во генерирањето и анализата на податоците за работата на инспекциските служби.

Фасилитатори на работилниците беа Методија Димовски, член на Инспекцискиот совет од областа на животната средина и заштита на здравјето на луѓето, и Кирил Ристовски од ЦЕД ФЛОРОЗОН.

Кампањата „Разбистри сè“ се спроведува од Институтот за комуникациски студии и е поддржана од Британската амбасада во Скопје.