fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Новинарски спринт: Динамична пракса за средношколци во медиуми

Охрабрете ги средношколците да ги обработат темите што најмногу ги интересираат и засегаат преку мејнстрим медиумите. Пријавете го вашето училиште да учествува во „Новинарски спринт“ кој го организираат Институтот за комуникациски студии (ИКС) и ИРЕКС во рамките на проектот за медиумска писменост на УСАИД „Младите размислуваат“. Новинарскиот спринт претставува динамична пракса за средношколци во медиуми во која ќе стекнат вештини за медиумска продукција и ќе креираат и промовираат содржини што ги одразуваат интересите на младите луѓе.

Како изгледа „Новинарски спринт“?

ИКС ќе креира програма и ќе спроведе еднодневна медиумска лабораторија во соработка со средното училиште која ќе се реализира во училиштето пред завршувањето на тековнава учебна година т.е. пред 9-ти јуни 2023 год. Училиштето треба да покаже интерес и да реализира активности за подобрување на вештините на средношколците за медиумска продукција, зајакнување на нивното критичко размислување и изразување за различни прашања, како и за нивно ангажирање во (вон)наставните активности.

Медиумските лаборатории ќе бидат водени од реномирани новинари кои преку нивни практични совети ќе пренесат како навремено да се создаде привлечна и професионална медиумска содржина, кои се дневните рутини во новинарските редакции, но и кои се предизвиците со кои се соочуваат медиумските професионалци. Средношколците ќе ја разберат важноста на новинарството и ќе знаат како да ги користат медиумите и да ги пренесат сопствените мислења преку продуцирање на содржини наменети за млади луѓе.

По медиумската лабораторија, секој ученик треба да испрати тема која смета дека треба да е застапена во медиумите и да наведе како таа медиумски да се обработи. Ученикот/чката може да даде предлог за изработка на различен медиумски производ: мултимедијален производ, ТВ прилог, видео поткаст, видео за социјални медиуми и сл.

Четворица средношколци, чии предлози ќе бидат избрани за најдобри, ќе бидат наградени со едномесечна пракса во национални и локални медиум (ТВ или онлајн портал) во текот на летните месеци. За овие ученици/ученички ИКС ќе обезбеди  покривање на трошоците за извршување на праксата. За време на праксата, практикантите ќе работат под менторство на новинари и ќе научат повеќе за продукцијата на вести и работата во новинарска редакција. Заедно со новинарот-ментор, ќе планираат и произведуваат новинарски содржини за млади што ќе се емитуваат на медиумот и на неговите социјални платформи. Наградените средношколци ќе треба да обезбедат писмена согласност од родител/старател за извршување на едномесечната пракса во медиумите.

Сите останати учесници ќе добијат сертификати од Институтот за комуникациски студии и ИРЕКС за учество во медиумската лабораторија.

Како да го пријавите вашето училиште?

Во име на средното училиште, се пријавува наставник/наставничка кој/а ќе биде вклучен/а во развивањето на програмата за медиумската лабораторија во соработка со ИКС и одговорен/на за координацијата за нејзиното спроведување. За ангажманот на наставникот/наставничката е предвиден паричен надомест во износ од 4.000 денари и сертификат за учество. Од исто училиште може да се пријават повеќе наставници/наставнички, но ќе се избере само еден/на.

Пријавувањето се врши најдоцна до 27и март (понеделник) 2023 година, со пополнување на ОНЛАЈН ПРИЈАВА.

Кои се критериумите за избор на училиштето?

ИКС ќе избере 4 средни училишта во кои ќе се реализира по една медиумска лабораторија и од каде ќе се изберат најдобрите средношколци кои ќе бидат наградени со платена едномесечна пракса во медиум.

Следните критериуми ќе се сметаат за предност при селекцијата на средните училишта:

  • да има претходно искуство со активности наменети за зголемување на медиумската писменост кај учениците и развивање на нивните вештини за критичко размислување или за продукција на медиумски стории;
  • да има постоечки училишни групи/секции за литература и пишување, новинарство, драма, уметност, дебата или сл. преку кои го поттикнува ангажманот на средношколците и со кои може да се пријави на „Новинарскиот спринт“;
  • да има точен број на средношколци кои активно се вклучени и учествуваат во медиумски, новинарски или други секции или проектни активности на училиштето кои би биле заинтересирани да учествуваат во медиумската лабораторија и да пријават идеи/теми за едномесечна пракса во медиумите и
  • да покаже спремност да ја организира училишната настава или воннаставната активност за реализирање на медиумската лабораторија во училиштето.

Лица за контакт

Лејла Шабан, ; 071 370 337
Моника Аксентиевска, ; 070 281 654

Thirje për shkollat e mesme për pjesëmarje në “Sprintin gazetaresk”: Praksë dinamike në media për nxënësit e shkollave të mesme“

Motivoni nxënësit e shkollave të mesme që ti përpunojnë temat për të cilat kanë më shumë  interes përmes mejnstrim mediave. Aplikoni që shkolla juaj të merr pjesë në “sprintin gazetaresk” i cili organizohet nga Instituti për studime komunikative ISK dhe IREKS në suaza të projektit për edukim mediatik të USAID “Të rinjtë mendojnë”. Sprinti gazetaresk paraqet praksë dinamike për nxënës të shkollave të mesme në media në të cilën ata do të aftësohen për produkcion mediatik dhe do të krijojnë dhe do promovojnë përmbajtje që reflektojnë interesat e të rinjve.

Si duket “Sprinti gazetaresk”?

IKS do të krijon programe dhe do të zbatojë laboratorë mediatik njëditorë në bashkëpunim me shkollën e mesme e cila do të realizohet në hapësirat e shkollës para mbarimit të vitit shkollor aktual, do të thotë para 09 qershorit të vitit 2023. Shkolla duhet të shpreh interes dhe të realizon aktivitete për përmirësim të aftësive për produkcion mediatik, përforcim i të menduarit kritik dhe qëndrimit për çështje të ndryshme, si dhe për angazhimin e tyre në aktivitetet (jashtë)mësimore.

Laboratorët mediatik do të mbahen nga ana e gazetarëve eminent të cilët përmes këshillave të tyre praktike do të tregojnë se si në kohë të duhur të krijohet përmbajtje mediatike atraktive dhe profesionale, cilat janë ato rutinat ditore në redakcionet gazetare, si dhe cilat janë sfidat me të cilat ballafaqohen profesionalistët nga sfera e mediave.

Nxënësit e shkollave të mesme do ta kuptojnë rëndësinë e gazetarisë dhe do të kenë parasysh si të shfrytëzojnë mediat dhe të përcjellin qëndrimet e tyre personale përmes produkcionit të përmbajtjeve të parapara për të rinjtë.

Pas laboratorit mediatik, çdo nxënës duhet të dërgon temë për të cilën konsideron se duhet të jetë e përfshirë nëpër media dhe të thekson se si duhet ajo të përpunohet në mënyre mediatike. Nxënësi/ja mund të sugjeron përpunim të produkteve të ndryshme mediatike: produkt multimedial, video potkast, video për mediat sociale dhe të ngjashme.

Katër nga nxënësit e shkollave të mesme sugjerimet e të cilëve do të zgjidhen si më të mirat, do të shpërblehen me praksë njëmujore në media kombëtare ose lokale (TV ose portal on line) gjatë muajve verore. Për këta nxënës ISK do të mundëson mbulim të shpenzimeve për kryerjen e praksës. Gjatë kohëzgjatjes të praksës, praktikantët do të punojnë nën mentorimin e gazetarëve dhe do të mësojnë diçka më tepër për produkcionin e lajmeve dhe punën në produkcionin e gazetarisë. Së bashku me gazetarin-mentor, do të planifikojnë dhe prodhojnë përmbajtje mediatike për të rinjtë të cilat do të emitohen në mediumin dhe në platformat sociale të tij. Nxënësit e shpërblyer do të duhet të sigurojnë pëlqim të shkruar nga prindi/gardiani për kryerje të praksës në mediume.

Të gjithë pjesëmarrësit tjerë do të fitojnë certifikatë nga Instituti për studime komunikative dhe IREKS për pjesëmarrje në laboratorin mediatik.

Në çfarë mënyre të aplikoni me shkollën tuaj?

Në emër të shkollës së mesme, paraqitet profesori i cili do të jetë i kyqur në zhvillimin e programit për laborator mediatik në bashkëpunim me ISK dhe do të jetë përgjegjës për koordinim të zbatimit të tij. Për angazhimin e arsimtarit/es është paraparë pagë pres 4000 denarë dhe certifikatë për pjesëmarrje. Nga një shkollë e njëjtë mund të aplikojnë numër më i madh i arsimtarëve, por do të zgjidhet vetëm një pjesëmarrës.

Paraqitja bëhet më së voni deri më 27 mars (e hënë) të vitit 2023 me mbushjen e on line APLIKIMIT.

Cilat janë kriteret për zgjedhje të shkollës?

ISK do të zgjedhë 4 shkolla të mesme në të cilat do të realizohet nga një laborator mediatik dhe prej aty do të zgjidhen nxënësit më të mirë  të cilët do të shpërblehen me praksë një mujore të paguar në ndonjë medium.

Kriteret që do të jenë përparësi gjatë selekcionimit të shkollave të mesme janë:

  • Përvojë me aktivitete që kanë si paramendim zhvillim të edukimit mediatik tek nxënësit dhe zhvillim të aftësive të tyre për mendim kritik ose produkcion të artikujve mediatik;
  • Të kenë grupe shkollore për letërsi dhe shkrim, gazetari, dramaturgji, art, debatë dhe të ngjashme, përmes të cilave nxisin angazhimin e nxënësve të shkollave të mesme dhe me cilat mund të aplikojnë në “Sprintin gazetaresk”;
  • Të ketë numër të saktë të nxënësve të cilët në mënyre aktive janë të inkuadruar dhe marrin pjesë në grupe për mediume, gazetari, ose aktivitete dhe proekte tjera të shkollës të cilët do të jenë të interesuar të marin pjesë në laboratorin mediatik dhe të aplikojnë me ide/tema për praksë njëmujore nëpër mediume, dhe
  • Dëshmim i gatishmërisë për organizim të mësimit shkollor ose aktivitetit jashtëshkollor për realizim të laboratorit mediatik në shkollë.

Personi për kontakt

Lejla Shaban, ; 071 370 337
Monika Aksentievska, ; 070 281 654