fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Младите за природата

Што е тоа што ви пречи околу вас? Кој е виновен? Кој ќе го реши проблемот? Вперувањето прст стана водечка општествена дисциплина, решенија не нуди никој. Може ли креативноста на младите да ја промени нашата околина, може ли младите сами да бидат креатори на светот во кој сакаат да стареат? Формулата е едноставна, проблем + идеја + поддршка = решение. За две години, со проектот SHAPE изградивме зона во која младите ќе постават проблем и за него ќе најдат решение!

Të rinjtë për natyrën

Çfarë është ajo që ju pengon rreth jush? Kush e ka fajin? Kush do ta zgjidhë problemin? Drejtimi i gishtit kah fajtori është kthyer në një disiplinë kryesore shoqërore, askush nuk ofron zgjidhje. A mundet krijimtaria e të rinjve të ndryshojë mjedisin tonë, a mund të jenë vetë të rinjtë krijuesit e botës në të cilën duan të plaken? Formula është e thjeshtë, problem + ide + mbështetje = zgjidhje. Gjatë dy viteve, me projektin SHAPE, ndërtuam zonë në të cilën të rinjtë do të paraqesin problem dhe do të gjejnë një zgjidhje për të njëjtin!