fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Избрани шесте грантисти кои ќе решаваат локални проблеми за заштита на животната средина

Институтот за комуникациски студии (ИКС) во партнерство со Македонско еколошко друштво (МЕД) ги избра шесте граѓански организации кои во партнерство со средни училишта од регионите со заштитени подрачја (Пелагонија, Охрид, Струмица, Тиквеш, Демир Капија и Преспа) ќе спроведуваат иницијативи за решавање на локални проблеми за заштита на животната средина.

На повикот кој што беше отворен за граѓански организации и иницијативи пристигнаа вкупно 28 апликации. Комисијата составена од членови од ИКС и МЕД, врз основа на претходно утврдени критериуми (дефиниран еколошкиот проблем, понудено решение, приоритетност на темата, капацитети на организацијата) ги одбра следните шест грантисти:

 1. „Ековита“, Неготино во партнерство со СОУ „Св. Кирил и Методиј”, Неготино;
 2. „Еко Герила“, Преспа во партнерство со СОУ „Цар Самоил“, Ресен;
 3. „КАБ Струга 2017“, Струга во партнерство со СОУ „Нико Нестор“, Струга;
 4. „Хорти Еко“, Струмица во партнерство со СОУУД „Димитар Влахов“, Струмица;
 5. „Клисура“, Демир Капија во партнерство со СОУ „Св. Кирил и Методиј“, Неготино;
 1. Младински културен центар (МКЦ), Битола во партнерство со СОМУ „Д-р Јован Калаузи“, Битола;

Избраните граѓански организации во партнерство со училишта ќе работат на инцијативи кои се однесуваат на: примената на добри земјоделски практики во Тиквешкиот и Струмичкиот регион; поголем пристап до информации за работата на мерната станица „Стење“ во Преспа; кампања за поголема транспарентност и одговорност на Општина Струга на општинските средства за справување со мали диви депонии во Струга и околината; решавање на еколошката катастрофа во Демиркаписката Клисура од градежниот отпад со изградбата на автопатската делница Демир Капија – Смоквица; и поттикнување на еко-активизмот кај младите но и граѓанска одговорност преку кампањи против фрлање отпадоци во Битола.

За да ги реализираат своите активности избраните граѓанските организации ќе добијат грант од 5.000 евра, сет на обуки за развивање план за кампања од јавен интерес и менаџирање на ЕУ мали грантови, како и менторство од професионалните тимови на ИКС и МЕД за поефективно спроведувањето на кампањите.

Проектот „Локална акција за подобри политики за заштита на животната средина“ ќе го спроведува Институтот за комуникациски студии во партнерство со Македонско еколошко друштво, а со финансиска поддршка на Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР).

Janë zgjedhur gjashtë përfitues të granteve të cilët do të zgjedhin probleme lokale për mbrojtjen e mjedisit jetësor

Instituti për Studime të Komunikimit (ISK) në partneritet me Shoqërinë Ekologjike Maqedonase (SHEM) ka përzgjedhur gjashtë organizatat e shoqërisë civile që në partneritet me shkollat e mesme nga rajonet me zona të mbrojtura (Pelagonia, Ohri, Strumica, Tikveshi, Demir Kapija dhe Prespa) do të zbatojnë iniciativa për zgjidhjen e problemeve lokale mjedisore.

Në thirrjen që u hap për organizatat dhe iniciativat e shoqërisë civile arritën gjithsej 28 aplikime. Komisioni i përbërë nga anëtarë nga ISK dhe SHEM, bazuar në kriteret e përcaktuara më parë (problemi i përcaktuar mjedisor, zgjidhja e ofruar, prioriteti i temës, kapaciteti i organizatës) zgjodhi gjashtë përfituesit e mëposhtëm:

 1. “Ekovita”, Negotinë në partneritet me shkollën e mesme “Shën Kirilli dhe Metodi ”, Negotinë;
 1. “Eko Guerila”, Prespë në partneritet me shkollën e mesme “Car Samoil”, Resnjë;
 2. “KAB Struga 2017”, Strugë në partneritet me shkollën e mesme “Niko Nestor”, Strugë;
 3. “Horti Eko”, Strumicë në partneritet me SHMK “Dimitar Vllahov”, Strumicë;
 4. “Klisura”, Demir Kapi në partneritet me shkollën e mesme “Shën Kirill dhe Metodi ”, Negotinë;
 5. Qendra Kulturore Rinore (MKC), Manastir në partneritet me SHMKM “Dr. Jovan Kalauzi”, Manastir;

Organizatat e zgjedhura të shoqërisë civile në partneritet me shkollat do të punojnë në iniciativa që lidhen me: zbatimin e praktikave të mira bujqësore në Rajonin e Tikveshit dhe Strumicës; qasje më e madhe në informata për funksionimin e stacionit matës “Stenje” në Prespë; fushatë për transparencë dhe përgjegjësi më të madhe të Komunës së Strugës mbi fondet komunale për trajtimin e deponive të vogla ilegale në Strugë dhe rrethinë; zgjidhja e katastrofës ekologjike në Grykën e Demir Kapisë nga mbeturinat e ndërtimit me ndërtimin e autostradës Demir Kapi – Smokvicë; dhe inkurajimin e eko-aktivizmit tek të rinjtë, por edhe përgjegjësinë civile përmes fushatave kundër hedhjes së mbeturinave në Manastir.

Për të realizuar aktivitetet e tyre, organizatat e zgjedhura të shoqërisë civile do të marrin grant prej 5.000 euro, një seri trajnimesh për zhvillimin e planit për fushatë me interes publik dhe menaxhimin e granteve të vogla të BE-së, si dhe mentorim nga ekipet profesionale të ISK dhe SHEM për zbatimin më efektiv të fushatave.

Projekti: “Aksion Lokal për Politika më të Mira për Mbrojtjen e Mjedisit Jetësor” zbatohet nga Instituti për Studime të Komunikimit në partneritet me Shoqatën Ekologjike të Maqedonisë, me mbështetje financiare të Instrumentit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut (EIDHR).