fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Недостига ли еколошка контрола врз големите индустриски капацитети?

Законот за води наложува индустриските отпадни води да се пречистуваат пред испуштање. Но на терен еколошки инциденти од хемикалии во реките и фабрики без пречестителни станици. Дури 99,7 проценти од непрoчистените отпадни води од индустријата и рударството, завршуваат директно во водотеци. Гледајте во емисијата „Разбистри сè!“.

Vallë a mungon kontrollë ekologjike mbi kapacitetet e mëdhaja industriale? Ligji për ujëra urdhëron që ujërat e zeza industriale të spastrohen para se të lëshohen. Por në teren incidente ekologjike nga kemikaliet në lumej dhe fabrika pa stacione spastruese. Deri 99,7 përqind nga ujërat e zeza të jospastruara nga industria dhe xehtaria mbarojnë drejtë në rrjedha ujore. Shikoni në emisionin “Kthjellu”.