fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Виртуелна конференција „Зелената агенда за Западен Балкан како поттик за заштита на водите во Северна Македонија”

Забрзувањето на темпото на економски раст и развој беше придружено со деградација на животната средина во Северна Македонија, но и во земјите од регионот. Економскиот и инвестициски план, заедно со Зелената агенда за Западен Балкан, ја утврдија стратегијата за зелена транзиција на земјите од регионот.

Квалитетот на водите е еден од приоритетите на Зелената агенда и во  Поглавјето 27 – Животна средина и климатски промени. Северна Македонија треба да вложи значителни напори за спроведување на законодавството на ЕУ во оваа област и на мерките за намалување на загадувањето и уништувањето на реките и езерата, како и за инвестирање во водната инфраструктура, со цел одржливо користење и заштита на водите. Покрај континуираната посветеност на националните власти, потребни се и финансиски средства кои земјата не може самостојно да ги обезбеди.

Институтот за европска политика во соработка со Институтот за комуникациски студии, во рамките на кампањата „Разбистри сѐ!”, Ве покануваат на виртуелната конференција „Зелената агенда за Западен Балкан како поттик за заштита на водите во Северна Македонија“, што ќе се одржи на 3 март (среда) во 10:30 часот на платформата Zoom.

Поздравни обраќања на настанот ќе имаат Претседателот Стево Пендартовски и британската амбасадорка Рејчел Галовеј, а министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини и останти релевантниговорници ќе говорат за предусловите и предизвиците за имплементација на Зелената агенда во однос на одржливото искористување  и заштита на водите во Северна Македонија.

Ве молиме потврдете го Вашето присуство со регистрација на следниот ЛИНК.

Настанот ќе се пренесува во живо на социјалната мрежа Facebook. Обезбеден е превод на македонски, албански и англиски јазик.

Дневен ред на настанот

10:30 – 10:40 Воведни обраќања

 • Симонида Кацарска, директорка, Институт за европска политика
 • Жанета Трајкоска, директорка, Институт за комуникациски студии

10:40 – 10:50 Почесни обраќања  

 • Стево Пендаровски, Претседател на Република Северна Македонија
 • Н.Е. Рејчел Галовеј, амбасадорка на Велика Британија во Република Северна Македонија

10:50– 11:45 Воведни говори на панелистите 

 • Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање
 • Давор Перчан, раковорител, Билатерална и регионална соработка за животна средина, Директорат за животна средина, Европска комисија
 • Д-р Светислав Крстиќ, професор, Институт за биологија, Природно-математички факултет -Скопје
 • Орхидеја Каљошевска, координаторка за Северна Македонија, Инвестициска рамка за Западен Балкан
 • Јадранка Иванова, раководителка, Програма: Поддршка на Албанија за пристапни преговори во областа животна средина – Поглавје 27 (SANE27)

11:45– 12:30 Прашања и одговори

 

Лице за контакт:

Дејан Андонов, програмски координатор во ИКС – , 071 317 661

Konferencë virtuale “Agjenda e gjelbër për Ballkanin Perëndimor si nxitje për mbrojtjen e ujërave në Maqedoninë e Veriut”

Përshpejtimi i ritmit të rritjes dhe zhvillimit ekonomik u shoqërua me degradim të mjedisit jetësor në Maqedoninë e Veriut, por edhe në vendet e rajonit. Plani ekonomik dhe i investimeve, së bashku me Agjendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, përcaktuan strategjinë për tranzicionit të gjelbër për vendet e rajonit.

Cilësia e ujërave është një nga përparësitë e Agjendës së Gjelbër dhe në Kapitullin 27 – Mjedisi jetësor dhe ndryshimet klimatike. Maqedonia e Veriut duhet të bëjë përpjekje të rëndësishme, për zbatimin e legjislacionit të BE-së në këtë fushë dhe masat për zvogëlimin e ndotjes dhe shkatërrimin e lumenjve dhe liqeneve, si dhe për investim në infrastrukturën ujore, me qëllim përdorim të qëndrueshëm dhe mbrojtjen e ujërave. Përveç përkushtimit të vazhdueshëm të autoriteteve nacionale, nevojiten burime financiare të cilat vendi nuk mund t’i sigurojë vetë.

Instituti për Politikë Evropiane në bashkëpunim me Institutin për Studime të Komunikimit, në kuadër të fushatës “Kthjellohu!”, Ju fton në konferencën virtuale “Agjenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor si nxitje për mbrojtjen e ujërave në Maqedoninë e Veriut”, e cila do të mbahet më 3 Mars (e mërkurë) në ora 10:30 në platformën Zoom.

Fjalime përshëndetëse do të kenë nga Presidenti Stevo Pendartovski dhe Ambasadorja Britanike Rachel Galloway, ndërsa ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini dhe folës të tjerë përkatës do të flasin mbi parakushtet dhe sfidat për zbatimin e Agjendës së Gjelbër në drejtim të shfrytëzimit të qëndrueshëm dhe mbrojtjen e ujërave në Maqedoninë e Veriut.

Ju lutemi konfirmoni praninë tuaj me regjistrimin në këtë  LIDHJE/ LINK .

Ngjarja do të transmetohet drejtpërdrejt në rrjetin social Facebook. Është siguruar përkthim në gjuhën maqedonase, shqip dhe anglisht.

Agjenda e ngjarjes

10:30 – 10:40 Fjalime hyrëse

 • Simonida Kacarska, drejtoreshë, Instituti për Politikë Evropiane
 • Zhaneta Trajkoska, Drejtoreshë, Instituti për Studime të Komunikimit

10:40 – 10:50 Fjalime nderi

 • Stevo Pendarovski, President i Republikës së Maqedonisë së Veriut
 • Shkëlqesia e saj Rachel Galloway, Ambasadore e Mbretërisë së Bashkuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut

10: 50– 11:45 Fjalime hyrëse nga panelistët

 • Naser Nuredini, ministër i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor
 • Davor Perçan, udhëheqës, Bashkëpunimi bilateral dhe rajonal për mjedisin jetësor, Drejtoria për Mjedisin Jetësor, Komisioni Evropian
 • Svetislav Krstiq, profesor, Instituti i Biologjisë, Fakulteti i Shkencave Natyrore – Matematike – Shkup
 • Orhideja Kaljoshevska, koordinatore për Maqedoninë e Veriut, kuadri i investimeve për Ballkanin Perëndimor
 • Jadranka Ivanova, udhëheqëse, Programi: Mbështetja e Shqipërisë për Negociatat e Aderimit në fushën e Mjedisit Jetësor – Kapitulli 27 (SANE27)

11: 45– 12:30 Pyetje dhe përgjigje

Person për kontakt:

Dejan Andonov, Koordinator i Programit në IKS – , 071 317 661