Пренос на знаење
 
ikona coveceseparator

Веб-конференција
„Еднаква моќ за жените. Како да ја промениме состојбата?“
29 март 2018

www.iks.edu.mk/EqualPowerWomen/
separator

„Гласот на жените во процесот на донесување одлуки“ - Мила Царовска, министерка за труд и социјална политика
 
„Насоки за родова еднаквост" - Наталие Ц. Постружник, Институт Изида Вита, Словенија
 
„Жени менаџерки: Како да се балансираат работата и семејството“ - Даница Личанин Блажевска, сопственичка на Рептил маркети
   
         
„Како родовата рамноправност може да ги подобри резултатите во една организација?” - Соња Шмуц, директорка на Стопанската комора на Словенија
 
„Промени во Европа, промени за сите: Што можам да направам?“ - Клаудиа де Кастро Калдериња, директорка на FairConsultancy, Белгија
 
„Каква стратегија за женско претприемништво ни е потребна?" - Валентина Дисоска, претседателка на Здружението на бизнис жени
   
separator
ENGLISH VERSION
 
"Women`s voice in decision-making process" - Mila Carovska, Minister of Labor and Social Policy of the Republic of Macedonia
 
"Guidelines on Gender Equality" - Natalie C. Postruznik, Institute Izida Vita, Slovenia
 
"Female managers: How to balance business and family" - Danica Licanin Blazevska, Owner of Reptil Markets, Macedonia
   
         
"How can gender equality improve results in an organization?" - Sonja Šmuc, General Manager of the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia
 
"Changes in Europe, Changes for All: What can I do?" - Claudia de Castro Caldeirinha, Founder and Executive Director of Redscope Consulting, Belgium
 
"Strategy for Women Entrepreneurship in Republic of Macedonia" - Valentina Disoska, President of Association of Business Women, Macedonia
   
separator