fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Image Alt

Конкурс за магистерски студии

Во согласност со член 108, 109 и 110 од Законот за високо образование („Службен весник“ бр. 82/2018), Наставно-научниот совет на Институтот за комуникациски студии на ден 13.4.2022, објавува:

КОНКУРС

за запишување студенти на втор циклус – магистерски студии во академската 2022/2023 година

I. Број на студенти

На вториот циклус студии во академската 2022/2023 година Институтот ќе се запишат вкупно 40 студенти и тоа:

1. Едногодишни студии

– Менаџирање на стратегиски комуникации – 15 студенти

2. Двегодишни студии

– Менаџирање на стратегиски комуникации – 25 студенти

II.Услови за запишување

Право на запишување имаат кандидати со завршени додипломски студии и стекнати најмалку 180, односно 240 ЕКТС кредити, или образование соодветно на тоа, верифицирано со акт на Министерството за образование и наука на РМ;

III. Потребни документи
 • Уверение или диплома за завршено високо образование (оригинален примерок или копија заверена на нотар);
 • уверение за државјанство (оригинал или фотокопија заверена на нотар);
 • фотокопија од извод од матична книга на родените;
 • лична карта или пасош на увид.

IV. Документите да се достават на адреса:

Институт за комуникациски студии, „Јуриј Гагарин“ 17-1/1, Скопје

Повеќе информации на 02 / 30 90 004 и на .

Во согласност со член 108, 109 и 110 од Законот за високо образование („Службен весник“ бр. 35/2008), Наставно-научниот совет на Институтот за комуникациски студии на ден 15.4.2020, објавува:

КОНКУРС

за запишување студенти на втор циклус – магистерски студии во академската 2020/2021 година

I. Број на студенти

На вториот циклус студии во академската 2020/2021 година Институтот ќе се запишат вкупно 40 студенти и тоа:

1. Едногодишни студии

– Менаџирање на стратегиски комуникации – 15 студенти

2. Двегодишни студии

– Менаџирање на стратегиски комуникации – 25 студенти

II.Услови за запишување

Право на запишување имаат кандидати со завршени додипломски студии и стекнати најмалку 180, односно 240 ЕКТС кредити, или образование соодветно на тоа, верифицирано со акт на Министерството за образование и наука на РМ;

III. Потребни документи
 • Уверение или диплома за завршено високо образование (оригинален примерок или копија заверена на нотар);
 • уверение за државјанство (оригинал или фотокопија заверена на нотар);
 • фотокопија од извод од матична книга на родените;
 • лична карта или пасош на увид.

IV. Документите да се достават на адреса:

Институт за комуникациски студии, „Јуриј Гагарин“ 17-1/1, Скопје

Повеќе информации на 02 / 30 90 004 и на .

Пријавувањето за магистерските студии е завршено.

ШКОЛАРИНА

Школарината за студирање изнесува 62.000 денари годишно. Износот се плаќа на следниот начин:

 • 12.400 денари при запишување, односно при поднесувањето на документите и потпишувањето на договорот за студирање и
 • на шест рати по 8.266,00 денари месечно во периодот од септември до февруари, најдоцна до 15-ти во месецот.

При запишувањето може да се уплати и целиот износ на годишната школарина.

Дополнителни трошоци
 • Пријава и одбрана на магистерски труд – 31.000,00 денари. Износот се плаќа најдоцна до денот на пријава на магистерскиот труд.
 • Издавање на уверение и диплома за завршени магистерски студии – 3.100,00 денари. Износот се плаќа најдоцна пред датумот за одбрана на магистерскиот труд.
 • Полагање испит – 620 денари. Испитот се плаќа доколку предметот не се заврши во периодот определен со распоредот за наставата и треба да се полага во дополнителен испитен рок.
 • Печатен индекс и студентска легитимација – 500 денари. Износот се плаќа при запишувањето на студентот.
 • Литература. Задолжителната литература за предметите е прикачена во електронска верзија на Интранет системот. Печатените примероци, копирањето и/или скенирањето на задолжителната литература, како и препорачаната литература се на трошок на студентот.
 • Осигурување. Доколку студентот реши дека е потребна посебна осигурителна полиса за процесот на студирање, самиот ја обезбедува и плаќа.
Начин на уплата

Уплатата се врши во банка или во пошта.

Корисник: Институт за комуникациски студии

Жиро сметка: 210-068414900130

Депонент: НЛБ Банка АД Скопје

ШКОЛАРИНА

Школарината за студирање изнесува 62.000 денари годишно. Износот се плаќа на следниот начин:

 • 12.400 денари при запишување, односно при поднесувањето на документите и потпишувањето на договорот за студирање и
 • на шест рати по 8.266,00 денари месечно во периодот од септември до февруари, најдоцна до 15-ти во месецот.

При запишувањето може да се уплати и целиот износ на годишната школарина.

Дополнителни трошоци
 • Пријава и одбрана на магистерски труд – 31.000,00 денари. Износот се плаќа најдоцна до денот на пријава на магистерскиот труд.
 • Издавање на уверение и диплома за завршени магистерски студии – 3.100,00 денари. Износот се плаќа најдоцна пред датумот за одбрана на магистерскиот труд.
 • Полагање испит – 620 денари. Испитот се плаќа доколку предметот не се заврши во периодот определен со распоредот за наставата и треба да се полага во дополнителен испитен рок.
 • Печатен индекс и студентска легитимација – 500 денари. Износот се плаќа при запишувањето на студентот.
 • Литература. Задолжителната литература за предметите е прикачена во електронска верзија на Интранет системот. Печатените примероци, копирањето и/или скенирањето на задолжителната литература, како и препорачаната литература се на трошок на студентот.
 • Осигурување. Доколку студентот реши дека е потребна посебна осигурителна полиса за процесот на студирање, самиот ја обезбедува и плаќа.
Начин на уплата

Уплатата се врши во банка или во пошта.

Корисник: Институт за комуникациски студии

Жиро сметка: 210-068414900130

Депонент: НЛБ Банка АД Скопје