fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Професори

Проф. д-р Славица Цицвариќ Костиќ е редовен професор на Универзитетот во Белград - на Факултетот за организациски науки, катедра за маркетинг менаџмент и односи со јавност (полиња на интерес: управување со брендови, корпоративни комуникации, дигитални комуникации).