fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Image Alt

Комуникациски стратегии

Односите со јавноста се дел од стратегиското управување на врвните организации и тие значително придонесуваат за нивната ефикасност. Успешното комуницирање со целните групи ќе ѝ помогне на вашата компанија, институција или организација да изгради стабилна долгорочна поврзаност и полесно да ги надмине конфликтите со потрошувачите или корисниците на услугите. Со правилни односи со јавноста вашата организација може однапред да ги предвиди прашањата или проблемите што ги има нејзината публика и полесно да го управува и приспособи одговорот според нив.

Пазарното опкружувањето се менува континуирано, во културна, економска и во политичка смисла. Со развивање на ефективна комуникациска стратегија, Институтот за комуникациски студии ќе ѝ помогне на вашата организација со секоја промена да ги утврди новите можности, да ја приспособи постоечката генерална стратегија или да направи повторна процена на веќе утврдените цели. Нашата мрежа на експерти за односи со јавност ќе креираат соодветна стратегија за комуникации секој пат кога ќе:

имате потреба од надминување одреден проблем или негативна ситуација;

почнувате нов проект или програма;

сакате да ги зацврстите постојните активности за зачувување на угледот и на јавната поддршка.

Консултирајте се со нас за тоа каква стратегија ѝ е потребна на вашата организација!

Ќе ви помогнеме да креирате комуникациска стратегија што ќе биде составен дел од стратегискиот план за функционирањето на вашата организација, одразувајќи ги нејзините цели и севкупното работење. Стратегијата за комуникации ќе овозможи да ги претворите своите идеи во конкретна програма за акција, а вашите вработени да „зборуваат во еден глас“, јасно артикулирајќи ги стратегиските цели и пораки во јавноста. На овој начин, ќе успеете да создадете, промените или да го одржите имиџот, угледот и репутацијата на вашата организација.