fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Лидерство и управување со комуникации

Втор семестар

5 недели

8 ЕКТС кредити

Виш предавач, м-р Пеѓа Ашанин Голе

  Опис на предметот

Предметот ќе те воведе во проучувањето и примената на управувањето со комуникациите, односно разбирањето на комуникацијата како управувачка функција. Предметот се осврнува и на теоријата и на праксата на (1) организациските процеси, формите на организирање и нивното управување и (2) процесите на комуникација и нивното управување.

Што ќе научиш
  • Ќе ги знаеш принципите на управувањето со стратегиската комуникација додека се применуваат во праксата на јавните односи;
  • Ќе ги разбиреш најчестите управувачки и комуникациски стилови и како општествените влијанија влијаат на лидерскиот процес;
  • Ќе развиеш вештини за управување со комуникации.
Како ќе се усовршиш

Студирај предмет по предмет, преку индивидуално учење и во тимска работа на реални ситуации, под менторство од реномирани професори од Македонија и странство. Ако обврските не ти дозволуваат да следиш редовна настава, учи во виртуелната училница на ИКС во секое време и од кое било место.

Литература

Argenti, P. A., Howell, R. A. & Beck, K. A. (2005) Strategic Communication Imperativ. MIT Sloan Management Review, 46 (3),

Gregory, A. (2008) Planning and Managing Public Relations Campaign,

Grunig J. E. & Grunig, L. A. (2006) Characteristics of Excellent Communication. Во: IABC Handbook of Organizational Communication. San Francisco: IABC,

Heath, R. L. (ed.)(2013) The Encyclopedia Of Public Relations. 2nd ed. Sage Publications.

Oliver, S. (2009) Public Relations Strategy. London: CIPR,

Smith, R. (2005) Strategic Planning for Public Relations. 2nd ed, Lawrence Erlbaum Associates.

Tuneva, M. (2011) Voved bo odnosite so javnosta, Скопје: Висока школа ѕа новинарство и ѕа односи со јавноста

Verčič, D. & Grunig, J. E. (2000) The Origins of Public Relations Theory in Economics and Strategic Management.