fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Економија на медиумите и структура на медиумската индустрија (изборен)

Трет семестар

5 недели

7 ЕКТС кредити

доц. д-р Сали Браутон Мицова

  Опис на предметот

Во предметот ќе се запознаеш со главните економски концепти и прашања што се однесуваат на медиумите и со најрелевантните економски карактеристики на медиумската индустрија и медиумските пазари, поврзаноста на технологијата, дизајнот и содржините со сите релевантни економски аспекти. Фокусот е на специфичните карактеристики на медиумските компании и организации, нивната рефлексија врз стратегиите што ги применуваат медиумите, понудата и побарувачката во медиумската индустрија, структурата и начинот на функционирање на медиумските индустрии и на огласувањето, економијата на онлајн медиумите и др.

Што ќе научиш
  • Критички ќе ги проценуваш економските предизвици и можностите за медиумските фирми;
  • Ќе ги разбираш клучните процеси што се случуваат во медиумската индустрија;
  • Ќе ги идентификуваш интересите и стратешките опции за медиумските компании во денешниот медиумски пазар;
  • Ќе го познаваш регулаторното и политичкото опкружување во кое работат медиумите и нивните интереси за потенцијални промени во политиките што влијаат на медиумскиот пазар.
 
Како ќе се усовршиш

Студирај предмет по предмет, преку индивидуално учење и во тимска работа на реални ситуации, под менторство од реномирани професори од Македонија и странство. Ако обврските не ти дозволуваат да следиш редовна настава, учи во виртуелната училница на ИКС во секое време и од кое било место.

Литература

Albarran, A. B. (2010). The media economy. New York: Routledge. (Chapters 1, 4, & 7) Anderson, C. (2004). The Long Tail. Wired,

Chyi, H. I., & Chadha, M. (2011). NEWS ON NEW DEVICES. Journalism Practice, 6(4), 431‐449. Doyle, G. (2002). Understanding media economics. London: SAGE. (Chapters 1, 4, 7 & 9)

Doyle, G. (2010a). From Television to Multi‐Platform: Less from More or More for Less? Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 16(4), 431‐449.

Doyle, G. (2010b). Why culture attracts and resists economic analysis. Journal of Cultural Economics, 34(4), 245‐259.

Hollifield, C. A. (2004). The Economics of International Media. In A. Alexander, J. Owers, R. Carveth, C. A. Hollifield & A. N. Greco (Eds.), Media Economics: Theory and Practice (pp. 85‐106). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Hoskins, C., McFadyen, S., & Finn, A. (2004). Media economics : applying economics to new and traditional media. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications. (Chapters 2‐4 & 13)

Jenkins, H. (2006). Convergence culture : where old and new media collide. New York: New York University Press.

Livingstone, S., & Lunt, P. (2007). Representing Citizens and Consumers in Media and Communications Regulation. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 611(1), 51‐65.

Peruško, Z., & Popoviç, H. (2008). Media Concentration Trends in Central and Eastern Europe. In K.

Jakubowicz & M. Sükösd (Eds.), Finding the Right Place on the Map. Bristol: IntellectBooks. Picard, R. G. (2002). The economics and financing of media companies (1st ed.). New York: Fordham University Press. (Chapter 6)

Puppis, M. (2009). Media Regulation in Small States. International communication gazette, 71(1‐2), 7‐17