fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Јавна дипломатија (изборен)

Втор семестар

5 недели

7 ЕКТС кредити

доц. д-р Сали Браутон Мицова

  Опис на предметот

Со овој предмет се потенцира важноста на јавната димензија во денешната дипломатија. Покрај тоа, се објаснува улогата на јавната дипломатија како инструмент што се користи од државните и недржавните актери за да се разберат или наметнат културата, ставовите и однесувањето и да се градат и унапредуваат разни видови врски.

Што ќе научиш
  • Ќе знаеш да ги анализираш пристапите во јавната дипломатија и да утврдиш реалистични и функционални алатки и методи за различни ситуации;
  • Ќе знаеш да планираш стратегии за градење имиџ на државата врз основа на најдобрите практики;
  • Ќе знаеш да го процениш и оцениш однесувањето на разни владини и невладини актери во меѓународните односи и политиката.
Како ќе се усовршиш

Студирај предмет по предмет, преку индивидуално учење и во тимска работа на реални ситуации, под менторство од реномирани професори од Македонија и странство. Ако обврските не ти дозволуваат да следиш редовна настава, учи во виртуелната училница на ИКС во секое време и од кое било место.

Литература

Мелисен, Ј. (Уредник). 2009. НОВАТА ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА. Мека сила во меѓународните односи. Скопје: Просветно дело

Nye, Joseph S. “Public diplomacy and soft power.” The Annals of the American Academy of Political and Social Science 616.1 (2008): 94-109.

Aronczyk M. (2013) Branding the Nation: The Global Business of National Identity Oxford: Oxford University Press CHAPTER 1

Pigman, G. A., & Deos, A. (2008). Consuls for hire: Private actors, public diplomacy. Place Branding & Public Diplomacy, 4(1), 85-96

Wheeler, M. (2011). Celebrity diplomacy: United Nations’ Goodwill Ambassadors and Messengers of Peace. Celebrity Studies, 2(1), 6