Медиумски менаџмент

Студиската програма Медиумски менаџмент ќе те оспособи да ги детектираш и истражуваш општествените појави и прашања во научната област на медиумите и да развиваш иновативни пристапи во толкувањето, разбирањето и практикувањето на новите трендови во медиумската сфера. На оваа студиска насока ќе усовршиш знаења за:

 • техниките на критичко и аналитичко мислење околу новата улога на медиумите во интересот на јавноста;
 • користењето на истражувачките методи за анализа на пазарот и на сегментирањето на публиката;
 • спецификите на медиумската конвергенција;
 • практикувањето на интерактивното и онлајн новинарство;
 • мултимедијална продукција;
 • медиумското претприемништво и развивањето нови медиумски бизнис модели;
 • ефективното управување, одржливоста и континуираното развивање на лидерските вештини во оваа сфера;
 • промовирањето на слободно и плуралистичко новинарство и независност.

Интердисциплинарниот пристап те оспособува за широк спектар на области – дигитални и социјални медиуми, аудиовизуелни индустрии, мултимедијална продукција, менаџмент, претприемништво, маркетинг, економија, уредувачка политика, интерактивно и инклузивно новинарство, истражување, академско пишување, јавна дипломатија и глобални односи.

Студиската програма оспособува за идни менаџери, истражувачи и стручњаци кои ќе умеат да ги истражуваат и анализираат промените во медиумската индустрија, да ги планираат економските потреби и развојот на медиумот и да преземаат деловни потфати во новите медиуми и во продукцијата на мултимедијални содржини. Со завршувањето на студиите, ќе можеш да работиш во академски и истражувачки институции во областа на медиумите и комуникациите, во медиумски и други организации за обуки, истражувања и мониторинг на медиуми, јавно мислење и на пазарот, на менаџмент ниво во онлајн, електронски и печатени медиуми, да почнеш сопствен бизнис или како независен истражувач и консултант за развој на медиумите. Исто така можеш да продолжиш со докторски студии во исти или сродни областа во општествените науки.

preporaki

konkursi

Професори

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16