Менаџирање на стратегиски комуникации

Студиската програма Менаџирање на стратегиски комуникации ќе те оспособи да ги детектираш и истражуваш општествените појави и прашања во научното поле на комуникациите и да развиваш иновативни концепти за комуникацијата во различни општествени сегменти. Студиите едуцираат за истражувачи, стручњаци и менаџери за комуникации на највисоко ниво кои се истовремено добри стратези, креативни професионалци и флексибилни комуникатори. На оваа студиска насока ќе усовршиш знаења за:

 • модалитетите на стратегиското комуницирање;
 • финансиските прашања;
 • методологиите за истражување;
 • спецификите на усната и писмената комуникација во општеството;
 • развивањето, спроведувањето и евалуацијата на кампањите;
 • развивањето на лидерските вештини и вештините на преговарањето и убедувањето;
 • управувањето со кризи, за етичките и правните прашања во придобивањето на довербата на јавноста;
 • глобалната перспектива на комуникациите од аспект на интеркултурната комуникација и културната разновидност.

Интердисциплинарниот пристап ќе те оспособи за широк спектар на области - стартегиски комуникации, дигитални медиуми, истражување, академско пишување, менаџмент, маркетинг, лидерство, јавна дипломатија, глобални односи, претприемништво, економија, корпоративни финансии, мултимедијална продукција и аудиовизуелни индустрии.

Со завршувањето на студиите, можеш да работиш во академски и истражувачки институции, во организации за обуки, истражувања и мониторинг на комуникации, медиуми, јавно мислење и на пазарот, на управувачко и раководно ниво во агенции за односи со јавност, маркетинг и истражувања, компании, јавни институции, меѓународни организации, невладини организации, политички партии, да основаш сопствен бизнис или да работиш како независен истражувач и консултант за комуникации. Исто така можеш да продолжиш со докторски студии на исти или сродни општествени науки.

Професори

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16