МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА МЕДИУМИТЕ И ПУБЛИКАТА

Главните цели на предметот се студентите да стекнат знаења за  клучните методи за собирање и анализа на податоците што најчесто се користат во истражувањата на медиумите и публиката, да се оспособат да ги толкуваат податоците од реализирани истражувања, да направат предлог за истражувачки инструменти и самостојно да реализираат некои од методите за собирање и анализа на податоци и да се знаат да напишат извештај и да презентираат резултати од истражување.

Литература

Media Research Methods
James A. Anderson, 2012, Sage

Media and Communication Research Methods
Arthur Asa Berger, 2011, SAGE

A handbook of Media and Communication Research- Second Edition
Klaus Bruhn Jensen, 2012, Routledge

Media Monitoring Manual
Snjezana Milivojevic, 2003, Media Diversity Institute

Indicator of Public Interest
Radenko Udovic, 2007, Media institut plan

Indicator of Public Interest monitorin and analysis of TV news
2007, Media Plan Institute, Sarajevo, Bosnia - Herzegovina

МАП - истражување на публиката на медиумите во Македонија
2000, Народна и универзитетска библиотека