Професори биографии

м-р Сашо Богдановски

saso bogdanovskiМ-р Сашо Богдановски има магистрирано на тема „Конвергентни регулаторни предизвици за пребарувачите на содржини“ на постдипломските студии по нови медиуми на Факултетот за комуникации и медиуми на Њујорк Универзитет во Скопје. Ја има завршено пан-европската постдипломска програма за менаџмент на дејности во културата ECUM/ECUM-EST, со студиски престој во Франција, Романија и Холандија. За потребите на програмата стажирал како координатор на дел од активностите на продукциската куќа „Шинкасен“  од Лондон.

Во моментов работи како виш стручен соработник во секторот за програмски работи во Агенцијата за аудио и аудиовизулени медиумски услуги, а во истата институција бил раководител на Единицата за програми од јавен интерес и на Одделението за меѓународна соработка и односи со јавноста. Претходно работел на планирање на годишните програми на програмските сервиси и организациски единици на Македонското радио, на обновата на Охридскиот театар и како директор на единицата за имплементација на програмата ФАРЕ (PHARE) на Европската Унија за развој на дејностите од културата во Република Македонија.

Богдановски работел на повеќе истражувачки проекти и негови стручни трудови се објавени на македонски, англиски, француски, германски и српски јазик.

Богдановски е член на иницијативниот одбор за изработка на Стратегија за развој на културата, Јавен форум за културна политика организиран од „Мултимедија“ и на здружението за културни активности „Место“, Скопје. Бил коресподент на Европската аудиовизуелна опсерваторија од Стразбур и на Европскиот Иститут за медиумско право ЕМР од Саарбрукен, Германија. Соработувал во изработка на базите на податоци за “IRIS Merlin“ и “KORDA“, а исто така е постојан коресподент на специјализираното месечно списание ИРИС кое објавува статии од областа на регулативата на аудио-визуелните дејности.

Sasho Bogdanovski, M.Sc.

saso bogdanovskiShasho Bogdanovski, M.Sc., has a master’s degree on "Convergent regulatory challenges for content browsers" at the postgraduate studies in new media at the Faculty of Communications and Media at University of New York in Skopje. He has completed a pan-European postgraduate programme in ECUM / ECUM-EST culture activities management, having had study visits to France, Romania and the Netherlands. For the needs of the program, he interned as a coordinator of some of the activities of the production house "Shinkansen" from London.

He currently works as a Senior Associate in the Programming Department at the Agency for Audio and Audiovisual Media Services, and he was the Head of the Unit for Public Interest Programs and the Department for International Cooperation and Public Relations in the same institution. He previously worked on planning the annual programs of the program services and organizational units of Macedonian Radio, the reconstruction of the Ohrid Theater and as the director of the unit for implementation of the PHARE program of the European Union for the development of cultural activities in the Republic of Macedonia.

Bogdanovski worked on several research projects and his professional papers were published in Macedonian, English, French, German and Serbian.

Bogdanovski is a member of the initiative committee for development of the Strategy for Cultural Development, Public Forum for Cultural Policy organized by "Multimedia" and the association for cultural activities "Mesto", Skopje. He was a correspondent of the European Audiovisual Observatory of Strasbourg and the Institute of European Media Law EMR from Saarbrucken, Germany. He collaborated in the preparation of the databases for "IRIS Merlin" and "KORDA", and is also a permanent correspondent of the specialized monthly magazine IRIS that publishes articles in the field of regulation of audio-visual activities.

Ilija Piperkoski, M.Sc.

Ilija Piperkoski

Ilija Piperkoski, M.Sc., graduated from the National University of Theater and Cinema "ILCaragiale" in Bucharest, Romania, where he later received a master's degree in film directing. He is currently preparing his doctoral thesis at the same university.

He is the director of the feature film "The Last Macedonian from Macedonia", he directed two documentaries and two short films and one TV show, and was an assistant director of more than 20 feature films. He regularly participates in international and domestic festivals with his own or co-produced films. In 2012, his film was awarded as winner at the Timishort Film Festival in Matasari, Romania, and in 2009 it won second place for screenplay of the Manaki Brothers festival.

He is the owner of "Pandora`s Box" Productions and trainer for video production and script writing. He is engaged at the Institute of Communication Studies as a practical expert in the fields of multimedia production and social media.

м-р Илија Пиперкоски

Ilija PiperkoskiМ-р Илија Пиперкоски дипломирал на Националниот универзитет за театар и кино „ILCaragiale“ во Букурешт, Романија, кадешто подоцна магистрирал на филмска режија. Во моментов го подготвува неговиот докторски труд на иститот универзитет.

Режисер е на играниот филм „Последниот Македонец од Македонија“, режирал два документарни и два краткометражни филмови и една ТВ емисија, а бил помошник директор на повеќе од 20 играни филмови. Редовно учествува на меѓународни и домашни фестивали со сопствени или ко-продуцирани филмови. Во 2012 година, негов филм бил првонаграден на филмскиот фестивал „Timishort“ во Матасари, Романија, и во 2009 година освоил второ место за сценарио на фестивалот „Браќа Манаки“.

Тој е сопственик на продукцијата „Pandora`s Box“ и обучувач за видео продукција и пишување на сценарија. На Институтот за комуникациски студии е ангажиран како стручњак од практиката во областите на мултимедијалната продукција и социјалните медиуми.

м-р Наталија Постружник

natalija postruznikМ-р Наталија Постружник е докторант на Факултетот за менаџмент во Љубљана, Словенија. Магистрирала на тема „Лингвистика на германскиот јазик со акцент на стилските карактеристики и етичките норми и прописи на австриските и словенечките медиуми“. Има дипломирано новинарство и германски јазик и литература на Факултетот за општествени науки и Факултетот за уметности при Универзитетот во Љубљана.

Избрана е за професор во областа на односите со јавноста и на комуникацискиот менаџмент на Факултетот за применети бизнис и општествени науки DOBA во Марибор, Словенија.

Професионално се занимава со односите со јавноста и комуникациите од 1995 година, почнувајќи како раководител на секторот за односи со јавноста во општина Марибор, потоа како шеф на кабинетот на министерот за транспорт и комуникации во Словенија, а денес работи како раководител на секторот за односи со јавноста и за маркетинг комуникации на компанијата „Заваровалница Марибор“.

Била претседател и потпретседател на Здружението за односи со јавноста на Словенија и директор на непрофитниот институт Школа за односи со јавноста, формирана од Здружението, каде што определен период предавала предмети во областа на управување со настани.

Претседава со 12-тата и 13-тата Словенечка конференција за односи со јавноста, на која една година работела и како организациски менаџер.

Уредник е на единствениот весник на комуникациски менаџмент „PiarNaKvadrat“ и ко-уредник на книгата „Trg, trgovina in potrošnik“.

Добитник е на повеќе награди, меѓу кои Наградата за иновативен комуникациски пристап на InCo/InJo Movement, највисоката награда на Словенечкото здружение за односи со јавноста – PiarNaKvadrat, наградата за најдобар годишен извештај меѓу финансиските институции во Словенија на словенечкиот бизнис весник „Финансии“ и друго.

Има посетувано повеќе семинари за бренд менаџмент, директен маркетинг, реклама, спонзорства, бизнис протокол, стратегија, финансии во Словенија и во странство. Учестувала на неколку меѓународни конференции за телекомуникации, односи со јавноста, маркетинг, управување со проекти итн.