Професори биографии

Associate Professor Sefer Tahiri, PhD

sefer tahiri

Associate Professor Sefer Tahiri has a Ph.D. from the Department of Communications at the University of New York in Skopje on the topic "The Influence of Political Parties in the Editorial Policy of the Public Service MRTV in the period 1998-2006". He completed his master’s studies at the Institute for Sociological, Political and Juridical Research in Skopje on the topic "The Impact of Political Parties in the Editorial Policy of Commercial Television in the Republic of Macedonia".

Apart from being a professor at the Institute of Communication Studies, Tahiri teaches at the Faculty of Languages, Cultures and Communication at the Department of Communications at the South East European University. He is a senior researcher at the Institute for Spiritual and Cultural Heritage of the Albanians - intercultural sector and is director of the Institute for Democracy and Development.

The spheres of his academic and research interests are media and politics, public relations, media reporting on differences and freedom of expression.

вон. проф. д-р Крсте Шајноски

krste sajnoskiКрсте Шајноски докторирал на Економскиот институт во Скопје на тема „Потреба и можности за унапредување на пазарот на долгорочни хартии од вредност во финансирањето на развојот на Република Македонија”. На истиот Институт ги завршил и магистерските студии за финансиски менаџмент, а дипломирал на Економскиот факултет во Скопје.

По докторирањето е избран во наставното звање доцент на Економски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, каде што работел како професор до 2014 година. За потребите на наставата на факултетот има издадено рецензирана скрипта по Монетарна економија, рецензирана скрипта по Девизен систем и девизно работење и рецензиран практикум по Монетарна економија. Резултатите од неговата научна и стручна активност се презентирани пред домашната и странската научна јавност преку објавување на повеќе научни и стручни трудови. Има издадено повеќе трудови во домашни и меѓународни научни списанија и меѓународни публикации, а редовно учествува како говорник или учесник на експертски и професинални конференции.

Покрај академското остварил и дополнително стручно образование. Во Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, го положил стручниот испит за вршење на работи со хартии од вредност во Република Македонија и се стекнал со чиценца на брокер, а го положил и испитот за инвестициско советување и се стекнал со лиценца инвестиционен советник.

Се уште го раководи бизнис информативниот проект factor.mk. Ја формирал фирмата за финансиски консалтинг „Инвеститор” и бил назначен за извршен директор на „Еуро брокер”, брокерска куќа со големо овластување. Бил надворешен консултант на „Илирика фонд менаџмент“ и на агенцијата за односи со јавноста „Република- Скопје“. Работел и како новинар во Телевизија Телма и како соработник во економската редакција на Американска радио мрежа „Радио слободна Европа”.

Sally Broughton Micova, PhD

sally b micovaDr. Sally Broughton Micova has a PhD from the Department of Media and Communications at the London School of Economics and Political Science on the subject "Small and Resistant: Europeanisation of Media Management in Slovenia and Macedonia". She obtained her undergraduate and master’s degrees at the School of International Service at the American University in Washington DC.

She is currently working at the Department of Media and Communications at the London School of Economics and Political Science and is the Deputy Director of the Media Policy Project. Previously, she was Head of Media Development and spokesperson for the OSCE Mission to Skopje, Head of Media at the Confidence Building Initiative in Macedonia, led by IOM, and Deputy Director of the Search for Common Ground Project for conflict reduction and building trust with the media and in the education system. She also works as a consultant on topics on media and communication policies and communication strategies.

At the London school she teaches courses in undergraduate and postgraduate studies in the field of media and communications management and concepts and theories in contemporary media and communications.

She is the author of five publications and a co-author of six books, as well as several public policy papers and expert summaries. She is regularly invited as a speaker at international expert conferences.

д-р Сали Брајтон Мицова

sally b micovaД-р Сали Брајтон Мицова има докторирано на Одделот за медиуми и комуникации при Лондонската школа за економија и политички науки на тема „Мали и отпорни: Европеизација на управувањето со медиумите во Словенија и Македонија“. Додиплосмките и магистерските студии ги има завршено на Школата за меѓународна служба при Американскиот универзитет во Вашингтон.

Во моментов, работи во Одделот за медиуми и комуникации во Лондонската школа за економија и политички науки и е заменик директор на Проектот за медиумски политики. Претходно, таа беше шеф за развој на медиуми и портпаролот на мисијата на ОБСЕ во Скопје, шеф за медиуми на Иницијативата за градење доверба во Македонија, спроведена од страна на ИОМ, и заменик-директор на Проектот за потрага по заедничка основа при намалување на конфликти и градење на доверба со медиумите и во образованието систем. Исто така, работи како консултан на теми за медиумски и комуникациски политики и стратегии за комуникација.

На Лондонската школа предава предмети на додипломските и последипломските студии во областа на управувањето на медиумите и комуникациите и на современите медиусмки и комуникациски концепти и теории.

Таа е автор на пет публикации и коавтор на шест книги, како и на повеќе документи за јавни политики и експертски резимеа. Редовно е поканувана како говорник на меѓународни експертски конференции.

м-р Сашо Богдановски

saso bogdanovskiМ-р Сашо Богдановски има магистрирано на тема „Конвергентни регулаторни предизвици за пребарувачите на содржини“ на постдипломските студии по нови медиуми на Факултетот за комуникации и медиуми на Њујорк Универзитет во Скопје. Ја има завршено пан-европската постдипломска програма за менаџмент на дејности во културата ECUM/ECUM-EST, со студиски престој во Франција, Романија и Холандија. За потребите на програмата стажирал како координатор на дел од активностите на продукциската куќа „Шинкасен“  од Лондон.

Во моментов работи како виш стручен соработник во секторот за програмски работи во Агенцијата за аудио и аудиовизулени медиумски услуги, а во истата институција бил раководител на Единицата за програми од јавен интерес и на Одделението за меѓународна соработка и односи со јавноста. Претходно работел на планирање на годишните програми на програмските сервиси и организациски единици на Македонското радио, на обновата на Охридскиот театар и како директор на единицата за имплементација на програмата ФАРЕ (PHARE) на Европската Унија за развој на дејностите од културата во Република Македонија.

Богдановски работел на повеќе истражувачки проекти и негови стручни трудови се објавени на македонски, англиски, француски, германски и српски јазик.

Богдановски е член на иницијативниот одбор за изработка на Стратегија за развој на културата, Јавен форум за културна политика организиран од „Мултимедија“ и на здружението за културни активности „Место“, Скопје. Бил коресподент на Европската аудиовизуелна опсерваторија од Стразбур и на Европскиот Иститут за медиумско право ЕМР од Саарбрукен, Германија. Соработувал во изработка на базите на податоци за “IRIS Merlin“ и “KORDA“, а исто така е постојан коресподент на специјализираното месечно списание ИРИС кое објавува статии од областа на регулативата на аудио-визуелните дејности.