Професори биографии

доц. д-р Димитар Ковачевски

dimitar kovacevski95x95Доц. д-р Димитар Ковачевски магистрирал во 2003 година на Економскиот факултет во Скопје на студиумот по маркетинг на тема „Маркетинг политика на цените во телекомуникациската индустрија“, а докторирал во 2008 година на Економскиот факултет во Подгорица на тема „Корпоративно управување – информациски системи и интеграција на деловни процеси”.

Read more: доц. д-р Димитар Ковачевски

доц. д-р Славица Цицвариќ Костиќ

slavica cic kosticДоцент д-р Славица Цицвариќ Костиќ има докторирано на Факултетот за организациски науки при Универзитетот во Белград во областа на односите со јавноста и маркетингот во јавната администрација. Магистерскиот труд го има одбрането на истиот факултет во областа на менаџирање на бренд. Таа е сертифициран обучувач од Чартеред институтот за менаџмент во Лондон, Велика Британија.

Цицвариќ Костиќ работи како професор на Одделот за маркетинг менаџмент и односи со јавноста на белградскиот Факултет за организациски науки, кадешто предава на додипломските и постдипломските студии. Таа држи предавања и на меѓународните студиски програми во областа на меѓународен маркетинг менаџмент, односи со јавност и управување во администрација, кои Универзитетот во Белград ги има развиено со свои партнерски универзитети, како и на Универзитетот за економија и менаџмент ИСМ во Литванија и на Факултетот за економија и менаџмент при Универзитетот во Нитра, Словачка.

Автор е на книгите „Комуникации и маркетинг во јавната администрација" (Белград, 2011) и „Бренд - создавање, позиционирање и управување" (Белград, 2006).

Цицвариќ Костиќ била обучувач на голем број обуки и семинари во областа на маркетингот и корпоративните комуникации и била ангажирана како консултант во повеќе проекти.

Активна е во организирањето на семинари, симпозиуми, конференции, тркалезни маси и медиумски настани како член на тимот за односи со јавност на нејзиниот матичен факултет и редовно присуствува и активно учествува на домашни и меѓународни семинари, симпозиуми и конференции за односи со јавност и маркетинг.

Таа членува во повеќе професионални здруженија и тела, меѓу кои се Советот на Здружението за односи со јавност на Србија, стручното жири за годишните награди за односи со јавност и маркетинг комуникации во Србија, Српската маркетинг асоцијација (SЕМА), Европската маркетинг академија (EMAC), Меѓународниот советодавен совет на маркетинг практичари и Уредничкиот одбор на Меѓународниот журнал на маркетинг принципи и практики.

вон. проф. д-р Дејан Донев

dejan donevДејан Донев има докторирано на Катедрата за философија на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, кадешто претходно го одбранил и магистерскиот труд.

Тој предава на повеќе додипломски и последипломски студии во областа на етиката во медиумите и односите со јавноста, менаџерска и бизнис етика, политичка етика, етика и јавната админситрација, како и организациска теорија и развој, теории за глобализација и методологија на научни истражувања. Бил професор на Филозофскиот факултет во Скопје (Катедрата за философија, Катедрата за  одбранбени и мировни студии и Катедрата за психологија), на Правниот факултет „Јустинијан Први“ (Студиите по новинарство, Правните студии, Институтот по новинарство, медиуми и комуникации и Институтот за политички студии) и на додипломските студии при Еуро Колеџ - Факултет за бизнис администрација во Куманово. Тој бил професор и по предметите Логика и етика и Граѓанска култура во средното образование.

Во неговата академска кариера, Донев има објавено преку 100 статии, научни прилози и апстракти од конференции во стручни списанија и зборници и учестувал во рецензии, публикации, преводи, монографии, прирачници и тематски блокови.

Тој бил активен уредник во повеќе локални и национални медиуми, ко-автор, уредник и продуцент на неколку медиумски проекти, проект менаџер на јавни манифестации и стручно лице за односи со јавност на организации. Има добиено повеќе сертификати, награди и признанија од домашни и меѓународни здруженија и членува во повеќе научни организации, друштва и одбори. Редовно посетува и е говорник на семинари, симпозиуми, конгреси и конференции.

 

Associate Professor Slavica Cicvaric Kostic, PhD

slavica cic kostic

Associate Professor Slavica Cicvaric Kostic has a PhD from the Faculty of Organizational Sciences at the University of Belgrade in the field of public relations and marketing in public administration. She defended her master’s thesis at the same faculty in the field of brand management. She is a trainer certified by the Chartered Management Institute in London, UK.

Cicvaric Kostic works as a professor at the Department of Marketing Management and Public Relations at the Belgrade Faculty of Organizational Sciences, where she teaches at their undergraduate and postgraduate studies. She holds lectures in international study programs in the area of ​​international marketing management, public relations and management in administration, which the University of Belgrade has developed with its partner universities, as well as at the ISM University of Management and Economics in Lithuania and the Faculty of Economics and Management at the University of Nitra, Slovakia.

She is the author of "Communications and Marketing in Public Administration" (Belgrade, 2011) and "Brand - Creation, Positioning and Management" (Belgrade, 2006).

Cicvaric Kostic has been a trainer for a number of trainings and seminars in the area of ​​marketing and corporate communications and was engaged as a consultant in numerous projects.

She is active in organizing seminars, symposia, conferences, round tables and media events as a member of the public relations team at her home school and she regularly attends and actively participates in domestic and international seminars, symposia and conferences for public relations and marketing.

She is a member of several professional associations and bodies, among which the Council of the Public Relations Association of Serbia, the professional jury for annual awards for public relations and marketing communications in Serbia, the Serbian Marketing Association (SEMA), the European Marketing Academy (EMAC) , The International Advisory Council of Marketing Practitioners and the Editorial Board of the International Journal of Marketing Principles and Practices.

доц. д-р Сефер Тахири

sefer tahiriДоцент д-р Сефер Тахири има докторирано на Одделот за комуникации при Универзитетот Њујорк во Скопје на тема „Влијанието на политичките партии во уредувачката политика на јавнаиот серви МРТВ во периодот 1998-2006“. Магистерските студии ги има завршено на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје на тема „Влијанието на политичките партии во уредувачката политика на комерцијалните телевизии во Република Македонија".

Освен тоа што е професор на Институтот за комуникациски студии, Тахири предава на Факултетот за јазици, култури и комуникација на Одделот за комуникации при Универзитетот на Југоисточна Европа. Тој е постар истражувач на Институтот за духовно и културно наследство на Албанците - интеркултурен сектор и е директор на Институтот за демократија и развој.

Сфери на неговиот академски и истражувачки интерес се медиумите и политиката, односите со јавноста, медумското известување за различности и слободата на изразување.